Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi inga avvikelser i förhållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:1

Skogsstyrelsen

488 251

+20 000

1:2

Insatser för skogsbruket

252 073

+50 000

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 896 097

+840 000

Summa

19 790 236

+910 000

Anslag 1:1 Skogsstyrelsen

Vänsterpartiet föreslår att den nationella nyckelbiotopsinventeringen återupptas för att stärka kunskapen om våra kvarvarande skyddsvärda skogar, vilket är av avgörande betydelse för att uppnå våra miljömål och värna biologiska mångfalden. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget för nationell nyckelbiotopsinventering med 20 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 1:2 Insatser för skogsbruket

Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark utvecklar och bevarar naturvärden eller sociala värden i mindre områden och möjliggör ersättning för markägare. Vänsterpartiet vill öka anslaget för att täcka utgifter för fler naturvårdsavtal och biotopskydd med sammanlagt 250 miljoner kronor under perioden 2020-2022. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget för naturvårdsavtal och biotopskydd med 50 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Anslag 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Klimatförändringen leder till förändrad nederbörd. Risken för skyfall ökar, samtidigt som längre perioder av torka blir vanligare. Detta kommer att ställa andra krav än tidigare på jordbrukets vattenhantering, som diken, dränering, invallningar, bevattningssystem och även i förhållande till grundvatten, naturliga vattendrag, småvatten och våtmarker. Ökade kostnader för jordbrukets vattenhantering är en konsekvens av ett förändrat klimat. Dagens vattenanläggningar inom jordbruket är ofta byggda efter tidigare rådande klimatförutsättningar. Vänsterpartiet vill därför införa ett statligt stöd för investeringar och åtgärder inom jordbruket som stärker jordbrukets vattenhantering i ett förändrat klimat och som därmed bidrar till att stärka vår självförsörjningsgrad gällande livsmedel. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget för investeringsstöd för klimatanpassade åtgärder i jordbruket med 100 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Vänsterpartiet vill genom åtgärder främja produktion och förädling av växtbaserade livsmedel inom ramen för landsbygdsprogrammet. Detta kan ske genom utveckling av nya livsmedel, nya odlingsmetoder samt stärkt produktionsstöd för växtbaserade livsmedel. Ett förändrat klimat möjliggör även odling av nya grödor, och en mångfald av grödor minskar risker och jordbrukets sårbarhet. En ökad konsumtion av växtbaserade livsmedel samt minskad köttkonsumtion har stor betydelse för klimatomställningen och stärkta nationella produktionsvillkor kan därmed möta en växande efterfrågan genom stärkt självförsörjningsgrad av dessa livsmedel. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget för produktion av växtbaserad mat med 50 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Det finns ca 450000 ha betesmarker i Sverige. Ungefär 150000 av dessa är betesmarker med särskilda värden för biologisk mångfald. Med ökat stöd stärks våra möjligheter att nå ett flertal miljömål och det stärker förutsättningarna för ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Stöden är en viktig del av lönsamheten för de som har nötköttsproduktion. Vänsterpartiet vill öka miljöersättningen för dessa marker i Landsbygdsprogrammet. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget för betesmarker med särskilda värden med 200 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Det ekologiska jordbruket har stora miljöfördelar då kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte används. Vänsterpartiet vill därför främja en ökad omställning från konventionellt jordbruk till ekologiskt. Det stärker vår nationella produktion av ekologisk mat och främjar ett hållbart jordbruk med bevarad biologisk mångfald, stärkt djurvälfärd och minskad spridning av kemikalier. Vänsterpartiet föreslår ett ökat anslag inom Landsbygdsprogrammet för omställning till ekologisk produktion. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget för omställning till ekologisk produktion med 50 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Vi föreslår även ökat produktionsstöd för ekologisk produktion inom Landsbygdsprogrammet. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget för produktionsstöd till ekologisk odling med 100 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Det krävs ytterligare åtgärder för att minska övergödningen. Växtnäringsläckaget från land kommer huvudsakligen från  jordbruket och avloppssektorn. För att minska de negativa miljöeffekterna av konstgödsel föreslår Vänsterpartiet att en konstgödselskatt införs 2020. Vi föreslår som en kompensatorisk åtgärd av beskattningen ett stöd till jordbruket för att använda stallgödsel mer effektivt i växtodlingen och därmed minska behovet av att importera konstgödsel. Östersjöcentrum gjorde nyligen en modelleringsstudie som visar att om växtnäringsutnyttjandet ökar kan man minska övergödslingen och näringsöverskotten i marken. Stödet ska även kunna ges för att stimulera animalieproduktion som bygger på balans mellan antal djur och tillgänglig åkerareal, och som producerar en större andel av fodret lokalt, i syfte att optimera stallgödselhanteringen och därmed minska risken för växtnäringsförluster. Stöd ska även kunna utgå för investeringar i lantbruket för att förbättra lagring, hantering och transport av stallgödsel samt för kompetensutveckling för rådgivare och lantbrukare rörande hantering av växtnäringsämnen. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget för hållbar gödselhantering och minskad övergödning med 340 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Elin Segerlind (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)