Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Motion 2004/05:MJ497 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Sammanfattning

Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till uthållig användning av åkermarken för livsmedelsproduktion med hög kvalitet, eller annan användning som enkelt kan ställas om till livsmedelsproduktion, exempelvis energigrödor. En förutsättning för att jordbruket skall finnas kvar som basnäring i hela landet är att konkurrensvillkoren är desamma som omvärldens. Att behålla de öppna landskapen och ge möjlighet till fortsatt brukande också i skogs- och mellanbygd är en annan viktig grundbult i jordbrukspolitiken.

EU:s jordbruksministrar beslutade den 26 juni år 2003 om en grundläg­g­ande reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Överenskommelsen innebär flera viktiga förändringar i förhållande till tidigare jordbruksstöd. De nuvarande direktstöden till jordbrukaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (46)