Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

Motion 2006/07:MJ315 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar m.m. enligt i motionen redovisad uppställning.

UO 23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

Regeringens förslag

Förändring

A 41:1

Skogsstyrelsen

326 014

–60 000

A 41:2

Insatser för skogsbruket

519 873

50 000

A 42:5

Ersättning för viltskador

10 000

10 000

A 42:6

Djurskyddsmyndigheten

46 054

48 000

Summa för utgiftsområdet

1 227 955

48 000

Sammanfattning av vänsterpartiets förslag

Vänsterpartiet föreslår att rådgivningen vid Skogsstyrelsen finansieras via avgifter. Detta möjliggör bl.a. en fortsatt satsning på Gröna jobb. Vi vill öka skyddet av skog för den biologiska mångfalden genom naturvårdsavtal och biotopskydd. Regeringens nedläggning av Djurskyddsmyndigheten avvisas och ett bidrag lämnas för förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp.

Skogsstyrelsen

Vänsterpartiet föreslår att rådgivningsverksamheten vid myndigheten avgiftsbeläggs vilket motsvarar en anslagsminskning med 120 mnkr per år 2007–2009. Detta möjliggör bl.a. en satsning på 60 mnkr samma period för att kunna fortsätta med stödet till arbetsmarknadsåtgärden Gröna jobb inom vilken personer långt ifrån arbetsmarknaden utför väsentliga uppgifter för att nå de skogspolitiska målen. En stor del av dem som omfattats av denna satsning har sedan kunnat gå vidare till arbeten eller studier.

Insatser för skogsbruket

Behovet är stort att med olika metoder skydda skog för att öka den biologiska mångfalden. Vänsterpartiet avsätter 50 mnkr per år 2007–2009 för naturvårdsavtal och biotopskydd.

Djurskyddsmyndigheten

Vänsterpartiet avvisar med kraft regeringens förslag att lägga ned Djurskyddsmyndigheten. Vi anvisar därför relativt regeringen 48, 95,8 respektive 97,5 mnkr för åren 2007, 2008 och 2009.

Ersättning för viltskador

Vi anslår 10 mnkr per år 2007–2009 så att bidrag kan lämnas till förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamboskap.

Stockholm den 29 oktober 2006

Lars Ohly (v)

Marie Engström (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Elina Linna (v)

Peter Pedersen (v)

Kent Persson (v)

Alice Åström (v)

Ulla Andersson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)