Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2019/20:3294 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2019/20:3294

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till elektrifiering av fordonssektorn och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsanvisning

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2020 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 24 Näringsliv

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Verket för innovationssystem

253 190

−7 000

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

2 953 255

1:3

Institutens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (2)