Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsanvisning

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2018 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (tusental kronor).

Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

99 808 388

+5 879 000

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

4 070 047

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

6 950

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen

7 000 000

1:5

Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

500 000

−500 000

Summa

111 385 385

+5 379 000

Specificering av anslagsförändringar

Politikens inriktning

1:1 Kommunalekonomisk utjämning

Utöver de överensstämmande justeringar som finns i budgetpropositionen justerar Moderaterna de allmänna bidragen till kommunerna utifrån följande förslag:

      Jobbstimulans i försörjningsstödet

      Gratis förskola för långvarigt bidragsberoende

      Mer undervisningstid i lågstadiet

      Utökad undervisningstid i matematik

      Utökad lovskola och obligatorisk läxhjälp

      Kortat aktivitetsstöd

      Nej till gratistandvård från 22 och 23

      Nej till läsa-skriva-räkna-garanti

Systemet för kommunalekonomisk utjämning har som övergripande syfte att alla kommuner och landsting, oavsett den egna skattekraften och strukturella kostnadsskillnader, ska kunna erbjuda en likvärdig service till sina invånare. Det är viktigt att utjämningssystemet inte motverkar tillväxt och ökad sysselsättning genom höga marginaleffekter för de kommuner och landsting som betalar inkomstutjämningsavgift.

1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

Regeringen har anvisat 500 miljoner som stimulansmedel för att kommunsektorn ska nyttja regeringens ineffektiva arbetsmarknadspolitiska program ”extratjänster”. Med stimulansmedlet blir subventionsgraden för personer med extratjänster över 100 procent. Moderaterna presenterar i vår budgetmotion en omläggning av arbetsmarknadspolitiken där extratjänsterna avskaffas helt – vi avvisar därför denna satsning i sin helhet och minskar anslaget med 500 miljoner kronor 2018.

Elisabeth Svantesson (M)

Maria Plass (M)

Jörgen Andersson (M)

Jan Ericson (M)

Fredrik Schulte (M)

Anette Åkesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)