Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2020/21:2962 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag2021för utgiftsområde25Allmänna bidrag till kommuner

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

148511444

26169000

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

4683455

±0

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

7150

±0

1:4

Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner

250000

±0

Summa

153452049

26169000

Anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning

Välfärden står nu inför stora utmaningar. Coronapandemin har resulterat i en vårdskuld när operationer och behandlingar har skjutits på framtiden och kommuner och regioner står inför ett mycket stort rekryteringsbehov. För att kommunsektorn ska lyckas med sin personalförsörjning krävs både stora utbildningssatsningar och betydande ansträngningar för att öka välfärdssektorns attraktivitet.

Först och främst måste de generella statsbidragen öka kraftigt för att kommuner och regioner ska kunna möta de kostnader som följer av den demografiska utvecklingen utan nedskärningar eller skattehöjningar. Vänsterpartiet föreslår därför att de generella statsbidragen ökas med 10, 20 respektive 30 miljarder kronor för 2021–2023. Vidare står kommuner och regioner inför stora investeringsbehov. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att staten tar ansvar och bidrar till att viktiga samhällsfastigheter som är nödvändiga för olika välfärdsfunktioner faktiskt byggs. Vänsterpartiet anslår därför 10 miljarder kronor till ett investeringsstöd för samhällsfastigheter under 2021 och 15 miljarder kronor per år 2022–2023. För att mindre kommuner ska kunna erbjuda en välfärd på lika villkor föreslår vi också ett särskilt stöd till mindre kommuner som jämnar ut de stora regionala skillnaderna i (sammanlagd) kommunalskatt. Vi anslår ca 1,9 miljarder kronor per år för detta ändamål.

Under förra mandatperioden drev Vänsterpartiet igenom de s.k. rättvisemiljarderna en tioårig mångmiljardsatsning till kommuner med områden som karaktäriseras av exempelvis hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och lågt valdeltagande. Satsningen riktades till insatser för jobb, utbildning, service, fritid och sociala insatser. Vänsterpartiet anslår 2 miljarder kronor per år för att fortsätta denna satsning.

Det är hög tid att rusta upp äldreomsorgen så att vi får en äldreomsorg att lita på. Alla människor ska mötas med trygghet, omsorg och värdighet. Vänsterpartiet föreslår därför ett upprustningspaket till äldreomsorgen. För detta ändamål tillförs äldreomsorgen årligen 3,5 miljarder kronor extra. Förslaget ska finansiera personalsatsningar och satsningar på utvecklande fritid och sociala aktiviteter för de äldre.

I glest befolkade regioner är det dyrare att bedriva sjukvård. I dag finns ett glesbygdstillägg i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Den tekniken vill vi använda i inkomstutjämningssystemets strukturbidrag. Det blir då ett anslag som utbetalas direkt och finansieras helt av staten, detta utan att någon annan region får minskat anslag. Vänsterpartiet föreslår därför att ett särskilt stöd om 1 miljard kronor årligen införs för att stärka hälso- och sjukvården i glest befolkade regioner under anslaget.

Vänsterpartiets målsättning är att minska klyftan mellan allmänna inkomstnivåer och ersättningsnivåerna för försörjningsstöd. Vi höjer därför anslaget med 960 miljoner årligen för att riksnormen för försörjningsstöd ska kunna höjas med 700 kronor i månaden per hushåll.

Välfärden lider i dag av personalbrist som ser ut att öka över tid. För att möta personalbristen inom utbildningssektorn föreslår Vänsterpartiet en satsning på fler utbildningsmöjligheter som kombinerar betalt arbete i välfärden med utbildning. För varje person och år blir det en kostnad på ca 324000 kr och för hela utbildningstiden uppgår kostnaden till 1,8 miljoner kronor per person om man utgår från snittlönen för lärare i Sverige och utbildningen pågår under 11 terminer. Förslaget föreslås finansiera 1000 nya platser årligen. För 2021 avsätts 162 miljoner kronor, 2022 486 miljoner kronor och 2023 810 miljoner kronor. Fullt utbyggt kostar den 1,8 miljarder kronor per år.

I vårt budgetalternativ reglerar vi för förslag som påverkar det kommunala skatteunderlaget. Dessa minskar sammantaget utgifterna för anslaget med 3370 miljoner kronor år 2021. Totalt tillför Vänsterpartiet anslaget 26169 miljoner kronor mer än regeringen 2021.

Jonas Sjöstedt (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Ulla Andersson (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)