Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2007/08:Sk363 av Helena Leander m.fl. (mp)

av Helena Leander m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt uppställning:

Anslag (nr)

Anslagsförändring
(miljoner kronor)

2008

2009

2010

3:3

Tullverket

25

25

25

Summa för utgiftsområdet

25

25

25

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjda miniskatter på alkohol i EU.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka de indikativa nivåerna för privatinförsel av alkohol och göra om dessa till absoluta kvoter, såsom gällde före Sveriges EU-medlemskap.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

De stora mängder alkohol som nu får föras in för privat bruk har skapat en marknad för personer som satt i system att föra in stora mängder alkohol som sedan illegalt säljs vidare, helt utan den prispolitik och de åldersgränser och andra restriktioner som gäller på systembolaget. Problemet är mest omfattande i Skåne och andra gränsområden, men förekommer även i andra delar av landet. Som svar på detta har det rests krav på att alkoholskatterna ska sänkas, vilket Miljöpartiet de gröna dock tror skulle skapa fler problem än det löser. För att kunna konkurrera prismässigt med alkohol från kontinenten skulle skattesänkningarna behöva bli mycket stora, med ökad konsumtion och därmed relaterade skador som följd. De problem vi ser i gränsområden skulle vi alltså få i hela landet. Det är inte heller säkert att det skulle hjälpa mot alkohol­försäljningen till unga, eftersom de fortfarande inte kan handla på systembolaget även om priserna sänks och därför fortfarande kommer att efterfråga den illegala alkoholen.

Lösningen på detta är därför inte sänkta alkoholskatter. I första hand bör Sverige verka för höjda minimiskatter i EU och att EU ska sänka och göra om de indikativa nivåerna för privatinförsel till de absoluta kvoter som gällde före Sveriges EU-inträde, det vill säga då kvoterna inte som nu kunde överskridas om man gör sannolikt att alkoholen ändå ska användas för privat bruk. Om så behövs borde Sverige ensidigt återinföra de gamla kvoterna och få det rättsligt prövat mot EU:s folkhälsoparagrafer. I väntan på det bör tullen ges utökade resurser för att motverka den illegala alkohol­införseln. För 2007 fick Tullverket en tillfällig förstärkning på 25 miljoner kronor för att ytterligare förbättra gränskontrollen och i övrigt stärka brottsbekämpningen. Dessa 25 miljoner kronor bör permanentas och användas för att motverka den illegala alkohol­införseln.

Stockholm den 4 oktober 2007

Helena Leander (mp)

Ulf Holm (mp)

Mikaela Valtersson (mp)

Per Bolund (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (3)