Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2013/14:Sk375 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
V230

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:1

Skatteverket

7 042 240

+75 000

1:3

Tullverket

1 676 630

+75 000

Summa

+150 000

1:1 Skatteverket

Skatteverket har en nyckelroll i arbetet med att bekämpa skattefusk, svartjobb och social dumpning. Enligt Skatteverkets beräkningar går samhället miste om drygt 133 miljarder kronor i uteblivna skatteinkomster (det s.k. skattefelet). För att komma till rätta med problemen krävs tydlig lagstiftning och en rad åtgärder som ger myndigheter större befogenheter. Vänsterpartiet har en rad förslag på det här området som vi utvecklar mer i motion 2013/14:Sk376, Skattefusk, svartjobb och social dumpning. Mot bakgrund av detta, och för arbete mot den grova organiserade brottsligheten, föreslår vi att anslaget till Skatteverket ökas med 75 miljoner kronor 2014.

1:3 Tullverket

Sverige upplever i dag en mängd problem som är förknippade med olaglig införsel av alkohol, tobak, narkotika och vapen. Tullverket har en ansträngd ekonomi, bl.a. beroende på stora kostnader för införande av ny tullkodex och e-tull som en följd av Sveriges EU-medlemskap. Tullverkets kärnverksamhet i form av brottsbekämpning och effektiv handel är personalintensiv och Vänsterpartiet anser att Tullverket måste kunna genomföra fler kontroller, inte färre – detta i syfte att kunna beslagta olaglig införsel av vapen, alkohol, narkotika och tobak.

Vänsterpartiet föreslår därför en ökning av anslaget med 75 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

Stockholm den 3 oktober 2013

Jonas Sjöstedt (V)

Torbjörn Björlund (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Jacob Johnson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)