Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraternas anslagsfördelning i statsbudgeten inom ramen för utgiftsområde 3 innebär tillökningar av resurser till alla de tre myndigheterna, men vår prioritering gäller Tullverket. Det är vår bedömning att de största behoven i nutid finns inom Tullverket som följd av myndighetens ekonomiska situation och den hittills förda politiken på områdena migration och kriminalitet.

För Tullverket med underskott och stundande resursneddragningar satsar vi på en återställning av myndighetens budget i balans, på gränsskydd, kontrollverksamheten  och brottsbekämpning, teknikinvesteringar och digitalisering, myndighetssamverkan samt utvecklad företagsservice och regelförenkling.

När det gäller Skatteverket satsar vi på arbetet med internationella skatteavtal och arbetet emot skattebrott genom skattekontroller. Vi prioriterar ordning och reda i folkbokföringen och vill säkerställa skattefinansieringen av trygghet och välfärd. Sverigedemokraterna vill också se ett utvecklat arbete emot ett företagsvänligt myndighetsförfarande genom regelförenklingar.

Avseende Kronofogdemyndigheten vill vi att myndigheten ska samverka med andra myndigheter och att de aktivt bidrar till regelförenklingar inom sitt förfarande. Vi vill utveckla myndigheten som stödfunktion vid indrivning av skatteskulder och fordringar men även att myndigheten förstärker arbetet emot överskuldsättning.


Tabell 1 Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution                           

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Skatteverket

7 590 735

+75 000

1:2

Tullverket

1 862 074

+269 000

1:3

Kronofogdemyndigheten

1 946 575

+10 000

Summa

11 399 384

+354 000

Specificering av anslagsförändringar

1:1

Företagsservice

+20 000

Skattekontroller

+35 000

Ökad kvalitet i folkbokföringen

+20 000

1:2

Höjd ambitionsnivå för avdelning Brottsbekämpning

+22 000

Höjd ambitionsnivå för avdelning Effektiv handel

+25 000

Ökade kostnader för IT-Utveckling och drift

+25 000

Kompensation för underfinansiering

+197 000

1:3

Ökad satsning mot överskuldsättning

+10 000

Olle Felten (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)