Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:3693 av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C)

av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Att på ett rättssäkert och effektivt sätt säkerställa att beslutade skatter inbetalas är en grundförutsättning för finansieringen av viktig offentlig verksamhet. Det är också en fråga om likabehandling och värnandet av tilliten till det offentliga.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2018 för utgiftsområde 3 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Skatteverket

7 590 735

100 610

1:2

Tullverket

1 862 074

6 370

1:3

Kronofogdemyndigheten

1 946 575

35 010

Summa

11 399 384

141 990


Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2018 till 2020 för utgiftsområde 3 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2018

2019

2020

1:1

Skatteverket

100,6

118,5

157,8

1:2

Tullverket

6,4

14,9

24,2

1:3

Kronofogdemyndigheten

35,0

34,1

44,0

Summa

142

167

226

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 Skatteverket föreslås minska med 43 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp kommande år, till följd av att en tidigare anslagshöjning avseende finansiering av tjänsten Mina meddelanden dras in. Denna tjänst bör kunna finansieras inom ramen för myndighetens reguljära anslag. Anslaget föreslås därtill minskas med 18 miljoner kronor till följd av att en resursförstärkning avvisas.

Anslag 1:2 Tullverket föreslås öka med 5 miljoner kronor år 2018, och beräknas öka med motsvarande belopp åren därefter, till följd av Centerpartiets satsning på en giftfri vardag. Resurserna är ämnade att användas för ökad kontroll av importerade varor.

Anslag 1:3 Kronofogdemyndigheten föreslås minska med 15 miljoner kronor år 2018, och beräknas minska med motsvarande belopp åren därefter, till följd av att en tidigare anslagshöjning från budgetpropositionen för 2016 dras tillbaka. Anslaget föreslås minska med 10 miljoner kronor år 2018 till följd av att en tidigare anslagshöjning, från budgetpropositionen för 2016, dras tillbaka.

Centerpartiet föreslår en lägre PLO-uppräkning. Inom detta utgiftsområde påverkas anslagen 1:1, 1:2 och 1:3.

Per Åsling (C)

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)