Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Sammanfattning

Att motverka skatteflykt och aggressiv skatteplanering är centralt. Skatteverket bör få ett särskilt uppdrag att stärka arbetet med att bekämpa skattefusk och anpassa sig till delningsekonomins framväxt. Vi ökar därför anslaget till myndigheten med totalt 40 miljoner kronor 2018. Tullverket står nu inför förändrade förutsättningar för sitt uppdrag. Tullverkets mångfacetterade verksamhet rymmer för samhället viktiga insatser varav gränsskyddet är det främsta. Inom ramen för uppdraget att upprätthålla gränsskyddet omfattas förutom kontroll av våra gränsövergångar även all administration kring handeln som ska flyta friktionsfritt så att konkurrensneutraliteten upprätthålls för vårt näringsliv. Sverige har en höjd säkerhetsnivå, och omvärldssituationen är förändrad och försämrad. Det ställs idag högre krav på Tullverket. Vi ökar därför anslaget till myndigheten med totalt 150 miljoner kronor 2018.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skatteverket ett särskilt uppdrag att stärka arbetet med att bekämpa skattefusk och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade resurser till Tullverket för att upprätthålla gränsskyddet och tillkännager detta för regeringen.


Anslagsanvisning

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2018 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Skatteverket

7590735

+10000

1:2

Tullverket

1862074

+35000

1:3

Kronofogdemyndigheten

1946575

Summa

11399384

+45000

Politikens inriktning

Inledning

Tullverket har larmat om sin ansträngda situation. Utan extra tillskott kommer en redan begränsad verksamhet att behöva bantas. Myndigheten uttrycker själv att det skulle vara förödande. Redan i dag saknas tillräcklig bemanning vid gränsövergångar, i synnerhet nattetid. Regeringen tar inte Tullverkets varningssignaler på allvar och ökar anslaget till Tullverket med 168 miljoner kronor mindre 20182020 än vad Tullverket begär för att upprätthålla gränsskyddet. Vi måste ta vårt gränsskydd på allvar för att säkra Sveriges handel och näringslivets konkurrensneutralitet, men även för att säkerställa brottsbekämpningen vid våra gränser som till exempel smuggling av narkotika och vapen. Anslaget till Tullverket behöver därför ökas så att Tullverket får de resurser de begär för att upprätthålla gränsskyddet.

I Sverige ska man göra rätt för sig. De som utnyttjar systemen för fusk och missbruk tar sig rätten att leva på andras bekostnad. Det gäller både de som inte betalar skatt som de ska och de som tar emot bidrag som de inte har rätt till. Fusk och missbruk kan aldrig accepteras. Regeringens insatser mot skattefusk är otillräckliga och fokuserar på åtgärder som inte kommer att få någon eller mycket begränsad effekt. Moderaterna vill stärka Skatteverkets arbete med att bekämpa skattefusk. Ett prioriterat uppdrag för Skatteverket är att identifiera nya länder som används för skatteflykt.

Anslag 1:1

Vi föreslår ökat anslag till Skatteverket enligt ovan för att stärka legitimiteten i skattesystemet och försvåra att pengar göms undan utomlands. Sveriges internationella skatteavtal blir kontinuerligt fler och ökar nettoinflödet av kapital från de länder med vilka Sverige har avtal. Men skatteflykten riskerar att hitta nya vägar varför Skatteverket bör få i uppdrag att arbeta för att identifiera eventuella nya länder som utnyttjas för skatteflykt. Den snabbt växande delningsekonomin förändrar och utmanar våra traditionella föreställningar om hur framtidens skattesystem ska utformas. Vidare bör därför ingå i uppdraget att Skatteverket ska förbättra it-stöd och administrativt stöd för köpare och säljare inom delningsekonomin, för att förenkla administrationen samt säkerställa att skatteinbetalning sker på ett korrekt sätt. Vi ökar därför anslaget till myndigheten med totalt 40 miljoner kronor 2018.

Anslag 1:2

Vi föreslår ökat anslag till Tullverket enligt ovan för att Tullverket ska kunna upprätthålla gränsskyddet. Tullverkets mångfacetterade verksamhet rymmer för samhället viktiga insatser, och många delar av Tullverkets uppdrag har aktualiserats av omvärldssituationen, och det ställs i dagsläget högre krav på Tullverket. Tullverkets verksamhet är avgörande för att handel ska flyta friktionsfritt och konkurrensneutraliteten upprätthållas för vårt näringsliv. En av Sveriges viktigaste handelspartners är Storbritannien. Landets beslut att lämna EU ställer krav på Tullverket att förbereda den förändring som det innebär för svensk handel. Tullverket är därutöver den myndighet som ska implementera Europeiska unionens nya tullkodex i Sverige. Parallellt med verksamhet för handel och konkurrensneutralitet ska Tullverket leva upp till medborgarnas förväntningar på att gränsskyddet upprätthålls för att bidra till ett tryggt samhälle. Myndigheten står inför förändrade förutsättningar för sitt uppdrag. Den traditionella smugglingen av narkotika, vapen, alkohol och tobak fortsätter samtidigt som nya områden tillkommer såsom punktskatter, terrorism, civilt försvar och förändrade satsningar inom samverkan mot den organiserade brottsligheten. Tullverket bör få i uppdrag att tillsammans med Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten löpande samverka och genomföra gemensamma kontroller för att komma åt finansiering av terrorism. Samtidigt bör Tullverket agera samordnat med Polismyndigheten i brottsbekämpande verksamhet kopplat till gränsbevakningen. Sammantaget behöver Tullverket ytterligare resurser för att kunna utföra sitt uppdrag att upprätthålla och stärka gränsskyddet. Vi ökar därför anslaget till myndigheten med totalt 150 miljoner kronor 2018 samt 200 miljoner kronor 2019 och 2020. Det är 39 miljoner mer än Tullverket begär för 2018 och totalt 175 miljoner kronor mer än regeringen 20182020.

Maria Malmer Stenergard (M)

Helena Bouveng (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Lotta Finstorp (M)

Jörgen Warborn (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (3)