Utgiftsområde 3

Motion 2011/12:Sk342 av Lars Ohly m.fl. (V)

av Lars Ohly m.fl. (V)
V422

Sammanfattning

Enligt Skatteverket uppgår det s.k. skattefelet till mer än 130 miljarder kronor. Det är ett resultat av både medvetet skattefusk och oavsiktliga misstag, men fusket står för den största delen. Myndigheten har som målsättning att halvera detta fel till 2014. Vänsterpartiet anvisar 100 miljoner kronor mer än regeringen till Skatteverket för att stärka arbetet mot skattefusk och svartarbete och öka möjligheten för Skatteverket att nå målet om en halvering till 2014. Kronofogdemyndigheten anvisas 30 miljoner kronor utöver regeringsförslaget för att förebygga och motverka överskuldsättning samt för arbetet mot grov organiserad brottslighet.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändring i förhållande till regeringens förslag anslag under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt uppställning:

Anslag

Skatt, tull och exekution

Regeringens förslag (tkr)

Förändring (tkr)

1:1

Skatteverket

6 792 911

100 000

1:2

Kronofogdemyndigheten

1 758 441

30 000

Summa

130 000

1.1Skatteverket

Enligt Skatteverkets beräkningar går staten miste om ca 133 miljarder kronor i uteblivna skatteinkomster i det s.k. skattefelet varje år. För att komma till rätta med problemen krävs tydlig lagstiftning och en rad åtgärder som ger myndigheter större befogenheter. Enligt Skatteverkets interna mål ska skattefelet halveras till 2014. Även om Skatteverket enligt årsredovisningen för 2010 bedömer att skattefelet minskat något återstår mycket arbete. Vänsterpartiet har en rad förslag på det här området som vi utvecklar mer i motion 2011/12:Sk399. Mot bakgrund av detta förslår vi att anslaget till Skatteverket ökas med 100 miljoner kronor årligen under 2012–2014.

1.2 Kronofogdemyndigheten

I finanskrisens spår 2008–2009 har arbetslösheten slagit mot ekonomiskt svaga grupper. Idag är ca 400 000 människor överskuldsatta enligt Kronofogdemyndigheten. Uppskattningar visar att överskuldsättningen kostar samhället 30–50 miljarder per år. Kronofogden har utarbetat ett 5-punktsprogram för att kraftfullt kunna förebygga och motverka överskuldsättning. Vänsterpartiet vill därför öka kronofogdens anslag med 25 miljoner kronor för detta ändamål.

Kronofogden har påbörjat en försöksverksamhet i form av en jourtelefon i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Genom denna jourtelefon kan andra myndigheter nå kronofogden utanför kontorstid. Därigenom har avsevärda belopp kunnat utmätas från brottslig verksamhet. Extra medel behövs för att permanenta denna verksamhet.

Genom en systematisk genomgång av gäldenärer i kronofogdens register skulle ett stort antal gäldenärer med kopplingar till grov organiserad brottslighet kunna identifieras.

Ett annat område som behöver stärkas är samverkan med Åklagarmyndigheten i samband med kvarstader. Riksrevisionen har i en rapport pekat på den potential som finns att inom ramen för kvarstadshanteringen komma åt vinning av brott. Vänsterpartiet vill stödja detta viktiga arbete genom att öka anslaget med 5 miljoner kronor per år.

Sammantaget vill därför Vänsterpartiet utöka Kronofogdemyndighetens anslag med 30 miljoner kronor.

Stockholm den 4 oktober 2011

Lars Ohly (V)

Ulla Andersson (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Jonas Sjöstedt (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Jacob Johnson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)