UO 4 Rättsväsendet

Motion 2005/06:Ju502 av Johan Linander m.fl. (c)

av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning:

Anslag (tkr)

Regeringens förslag

Anslagsförändring

4:1 Polisorganisationen

15 674 000

400 000

4:3 Åklagarorganisationen

862 400

25 000

4:5 Domstolsväsendet m.m.

4 074 100

100 000

4:6 Kriminalvården

5 730 000

100 000

29 022 913

625 000

Anslagsberäkning

Vi behöver fler poliser i Sverige. En rimlig målsättning som omedelbart bör förverkligas är att antalet poliser snarast möjligt bör öka till 20 000 från dagens 16 891 (31/12 2004). Under de närmaste åren kommer särskilt många poliser att gå i pension, vilket ställer krav på större medelstillskott. Centerpartiet anslår för 2006 400 miljoner kronor över regeringens budgetförslag för att ge bättre förutsättningar för tillväxt i poliskåren och avklarande av dess uppgifter. Kommande år när fler poliser går ut polishögskolan och skall ut i arbetslivet kommer det följaktligen att krävas ett ännu större medelstillskott.

För att polisen inte skall halka efter i brottsutvecklingen krävs det satsade medel på modern teknik och utrustning. Viss utrustning som exempelvis trygghetslarm för utsatta kvinnor skall polisen alltid ha en reserv av. Det är helt oacceptabelt att behöva stå i kö för att få tillgång till ett trygghetspaket. Det behövs förutom fler poliser ett ökat antal civilanställda inom polisen för att kunna underlätta för polisen så att de i större utsträckning kan arbeta med det de är utbildade till. Det behövs även fler poliser med lokal förankring och kännedom vilket möjliggör att polisens arbete i högre grad kan utformas efter lokala behov och förutsättningar. För att öka antalet poliser krävs att kapaciteten vid polisutbildningarna i Stockholm, Umeå och Växjö utnyttjas maximalt. Det bör även inrättas ytterligare en polishögskola i närheten av någon befintlig högskola eller något av universiteten. Centerpartiet anser även att det är angeläget att möjliggöra forskning i anslutning till polisutbildningen. Anslaget 4:1 Polisorganisationen bör följaktligen ökas med 400 miljoner kronor utöver regeringens förslag.

Åklagarväsendet måste ytterligare utvecklas. Det behövs fler åklagare med specialistkompetens, t.ex. i arbetet med brott mot barn. Det är hög tid att prioritera miljöbrotten högre varför extra medel bör anslås till miljöåklagare som i dagsläget har en oerhört hög arbetsbelastning. För att lagföringsprocessen skall fungera måste vi ha en stark åklagarorganisation. Åklagarväsendet bör medverka i polisens kompetens- och verksamhetsutveckling för att säkerställa en effektiv och snabb brottsutredningsverksamhet med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet. Brott måste betydligt oftare leda till lagföring än vad som är fallet idag.

Anslag 4:3 Åklagarorganisationen bör följaktligen ökas med 25 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag.

Domstolarna är hårt ansträngda och behöver mer personal för att arbeta av sina balanser. För att behålla ett decentraliserat domstolsväsende och inte tvingas att lägga ned ytterligare tingsrätter behövs ett större medeltillskott till domstolsväsendet än vad regeringen har anslagit. Gjorda reformer som exempelvis asylprocessen och biltullarna kommer att öka tillströmningen av mål till domstolarna och måste för att bli hanterbara matchas på budgetsidan. Nämndemännens ersättning är idag orimligt låg och behöver höjas till en acceptabel nivå. Centerpartiet vill avveckla arbetsdomstolen och flytta dess ärenden till allmän domstol, därför flyttas 25 miljoner kronor från utgiftsområde 14 anslag 23:4 till anslag 4:5; Domstolsväsendet. Anslag 4:5 Domstolsväsendet bör följaktligen ökas med 100 miljoner kronor utöver regeringens förslag.

Kriminalvården skall verka för att minska återfallsbrottsligheten och öka människors trygghet i samhället. För att kunna realisera detta måste intagna ges de förutsättningar som krävs för att efter verkställighetsperioden kunna leva ett laglydigt liv. Att kriminalvården inte haft tillräckliga resurser har lett till att man idag tampas med problem som överbelagda anstalter och otillräcklig personalstyrka. Detta leder i sin tur till att personalen tvingas använda mer av sin tid till säkerhetsarbete och mindre tid till positiva åtgärder som rehabiliterings- och programarbete. Utbildning, arbetsträning och social färdighetsträning måste av den orsaken erbjudas de intagna i större omfattning än som sker idag. Att behandlings- och rehabiliteringsinstanserna för psykiskt sjuka, sexualförbrytare och drogmissbrukare ständigt förbättras är av utomordentlig vikt. Personer med svåra psykiska störningar måste kunna placeras i specialenheter där de kan få lika bra psykiatrisk vård som ges på rättspsykiatriska kliniker. Kriminalvården behöver kunna anställa högutbildad personal för att ge ett verkligt innehåll till vården inom kriminalvården. Anslaget 4:6 Kriminalvården bör följaktligen ökas med 100 miljoner kronor utöver regeringens förslag.

Stockholm den 4 oktober 2005

Johan Linander (c)

Viviann Gerdin (c)

Eskil Erlandsson (c)

Claes Västerteg (c)

Agne Hansson (c)

Kerstin Lundgren (c)

Jan Andersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)