Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2005/06:Ju540 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändring i förhållande till regeringens förslag för budgetåret 2006 anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning:

Anslag (tusental kronor)

Regeringens förslag

Anslagsförändring

4:1 Polisorganisationen

15 674 018

500 000

4:3 Åklagarorganisationen

862 424

40 000

4:5 Domstolsväsendet m.m.

4 074 140

170 000

4.6 Kriminalvården

5 729 965

300 000

4.10 Brottsoffermyndigheten

27 449

5 000

4:15 Brottsförebyggande arbete

7 157

50 000

4:16 Kvinnojourer

130 000

Summa utgiftsområdet

29 022 913

1 195 000

En fungerande rättsstat – ett medborgerligt krav

En fungerande rättsordning är oumbärlig för ett gott samhälle. Rättsväsendet måste
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)