Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2004/05:U294 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (m)

av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag

Anslagsförändring

A 5:1 Bidrag till vissa internationella organisationer

884 450 000

+1 000 000

A 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

130 451 000

-130 451 000

A 5:3 Nordiskt samarbete

21 122 000

+1 000 000

A 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning

29 240 000

-9 000 000

Summa för utgiftsområdet

-137 451 000

  1. Riksdagen anvisar till anslag 5:1 Bidrag till vissa internationella organisationer för år 2005 1 000 000 kr mer än regeringen eller således 885 450 000 kr för administrativa förberedelser inför Estlands, Lettlands och Litauens inträde i Nordiska ministerrådet.

Riksdagen beslutar avskaffa anslag 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet under utgiftsområde 5. Fredsfrämjande är en viktig del i Sveriges utvecklingssamarbetete.

  1. Riksdagen anvisar till anslag 5:3 Nordiskt samarbete för år 2005 1 000 000 kr mer än regeringen eller således 22 122 000 kr för administrativa förberedelser inför Estlands, Lettlands och Litauens medlemskap i Nordiska ministerrådet samt deltagande i andra former av nordiskt samarbete.

  2. Riksdagen anvisar till anslag 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning för år 2005 9 000 000 kr mindre än regeringen eller således 20 240 000 kr som en politisk markering att fria och frivilliga organisationer bör få generellt stöd snarare än att vissa får särskilt stöd.

Motivering

Ett kraftfullt och framgångsrikt agerande inom ramen för EU fordrar en gedigen kompetens inom utrikesförvaltningen samt svensk diplomatisk närvaro i princip i hela Europa och Medelhavsområdet. Den snabba globaliseringen fordrar ocksåökad svensk diplomatisk närvaro i de utomeuropeiska industriländerna. Även framväxten av dynamiska ekonomier i Asien, Latinamerika och förhoppningsvis i södra Afrika ställer större krav på kontaktytor och kompetens. Vi förstärker därför anslaget till utrikesförvaltningen. I detta ingår även en ökning av de medel som ställs till ambassadernas förfogande för främjande av svenskt näringsliv utomlands samt för att beakta situationen för utlandsmyndigheternasvisumhantering. Detta ökar anslaget till Regeringskansliet under utgiftsområde 1. Vi menar att anslaget till utrikesförvaltningen skall ligga under utgiftsområde 5.

Erfarenheter från bland annat folkomröstningen om euron och valet till Europaparlamentet visar att kunskapen om Europeiska unionen och Europafrågor är mycket låg i landet. Behovet av ökade kunskaper och större delaktighet i Europafrågor är stor. Det är viktigt att gjorda erfarenheter inom ramen för t.ex. den parlamentariskt sammansatta kommittén EU 2004 tillvaratas i det fortsatta arbetet att öka förståelsen och engagemanget i Europafrågor. Bland annat måste kunskapen om EU fördjupas hos framför allt unga. Informationen i våra skolor måste bli effektivare.

Stockholm den 4 oktober 2004

Gunilla Carlsson (m) i Tyresö

Göran Lindblad (m)

Ewa Björling (m)

Björn Hamilton (m)

Karin Enström (m)

Rolf Gunnarsson (m)

Henrik S Järrel (m)

Göran Lennmarker (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (5)