Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2004/05:U328 av Agne Hansson m.fl. (c)

av Agne Hansson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt uppställning:

Anslag (tkr)

Regeringens förslag

Anslagsförändring

5:6 Forskning, utredning, insatser rörandesäkerhetspol och nedrustning

29 240

-1 000

5:8 Utrikespolitiska institutet

12 177

-1 000

5:9 Svenska institutet

75 298

-5 000

Summa för utgiftsområdet

1 242 200

-7 000

Anslagsberäkning:

Målet för politikområdet är att säkerställa Sveriges intressen i förbindelser med andra länder.

Inom ramen för utgiftsområdet ryms medlemskap i internationella organisationer, exportkontroll, freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, nordiskt samarbete och ett antal olika institut.

Centerpartiet har valt att göra några generella myndighetsbesparingar inom anslagsområdet. Det gäller anslagen 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning samt anslag 5:8 utrikespolitiska institutet.

Vad gäller anslaget 5:9 Svenska institutet anser Centerpartiet det går att göra en något större besparing. Motiveringen till detta är att delar av institutets verksamhet kunde skötas av den svenska utlandsmyndigheten, t.ex. informationsverksamhet. Vi anser även att ett större utbyte med näringslivet kunde åstadkomma besparingar.

Stockholm den 30 september 2004

Agne Hansson (c)

Eskil Erlandsson (c)

Viviann Gerdin (c)

Johan Linander (c)

Kerstin Lundgren (c)

Claes Västerteg (c)

Jan Andersson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)