Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2018/19:2976 av Fredrik Malm m.fl. (L)

av Fredrik Malm m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

I en värld där människor inte får välja sin ledare, sina livsplaner eller sin partner har Sverige en särskilt viktig uppgift, att främja, stötta och uppmuntra demokratiska värderingar över hela världen. Det är framför allt demokratisering som driver på en ekonomisk, miljövänlig och feministisk utveckling. Liberalerna vill att Sverige i EU, FN och andra internationella organisationer ska vara en stabil röst för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Europeiska unionen utgörs av ett stort antal demokratier och bland dem återfinns också många av världens mest jämställda stater. Därför måste EU fortsatt vara den viktigaste utrikespolitiska arenan för Sverige. Vi måste fortsätta att uppmana ett öppet, frihandelsinriktat och effektivt Europa och även en effektiv gemensam utrikespolitik. Det är viktigt att EU och Sverige fortsatt arbetar för att närområdet går i demokratisk riktning.

Liberal utrikespolitik kan aldrig vara undantagslöst pacifistisk. Det gäller även ur ett feministiskt perspektiv, inte minst eftersom kvinnor oftast drabbas hårdast i konflikter. Friheten måste ibland försvaras med vapenmakt. Den avgående regeringen har varit djupt splittrad angående FN:s kärnvapendeklaration, vilket vi förmodar har lett till kompromissen att i stället storsatsa i studier om nedrustning. Vi menar att detta bör rymmas inom befintliga medel. Detta leder till en budgetförstärkning för 2019 på 9miljoner kronor under anslag 1:6 och 3miljoner kronor under anslag 1:7.

Det finns ett fortsatt behov av internationell kris- och konflikthanteringsförmåga. I arbetet för global fred och säkerhet har FN en särställning. Dessvärre är organisationen ineffektiv och drabbad av motsättningar mellan demokratier och diktaturer. Vi vill reformera FN för att göra organisationen mer handlingskraftig och trovärdig – inte minst när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Omvärlden måste ingripa när civilbefolkningar far illa i väpnade konflikter.

Liberala demokratier ska alltid stå på rättvisans och frihetens sida i både ideologiska och geopolitiska konflikter. Trots att vi har ett väl utvecklat samarbete med försvarsalliansen Nato och trots att Ryssland sedan länge har utgått från att det är Nato som Sverige vill samarbeta med i krig eller kriser, fortsätter regeringen att påstå att den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl. I själva verket har det i Sveriges fall alltid handlat om en allianslöshet. Vårt säkerhetspolitiska läge är därmed mycket farligt. Vi kommer definitivt att behöva agera ifall en konflikt utvecklar sig i Östersjöområdet. Ryssland ser oss som en potentiell fiende och Säpo uppger att Ryssland bedriver psykologisk krigföring mot Sverige. Ryssland övar på väpnade angrepp mot Sverige och minst en bedömd ubåtskränkning har inträffat. Samtidigt saknar vi de säkerhetsgarantier från Nato som följer med ett medlemskap. Mot bakgrund av utvecklingen i det alltmer aggressiva Ryssland måste Sverige omedelbart ansöka om medlemskap i Nato. Det krävs för att den svenska regeringen ska kunna garantera sina medborgares säkerhet. Mot bakgrund av det vill Liberalerna tillföra anslag 1:1 10miljoner för år 2019 för att skyndsamt ta fram en färdplan för svenskt Natomedlemskap.

Tabell 1 Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (L)

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1679554

10000

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

193151

1:3

Nordiskt samarbete

15595

1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

13826

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

43844

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

54358

9000

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri)

28402

3000

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

19175

1:9

Svenska institutet

124682

1:10

Information om Sverige i utlandet

15475

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

174215

Summa

2362277

2000

Specificering av anslagsförändringar

1:1

Avgifter till internationella organisationer

10000

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

9000

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri)

3000

Fredrik Malm (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lina Nordquist (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)