Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2011/12:Fö232 av Lars Ohly m.fl. (V)

av Lars Ohly m.fl. (V)
V234

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Anslagsförändring (tkr)

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

21 775 514

–750 000

1:2

Fredsfrämjande förbandsinsatser

2 286 985

–550 000

1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av material och anläggningar

6 526 369

–445 000

1:5

Forskning och teknikutveckling

731 539

–100 000

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

27 924

+25 000

1:8

Försvarets radioanstalt

746 585

–50 000

1:12

Försvarsexportmyndigheten

75 860

–25 000

2:4

Krisberedskap

1 110 761

+50 000

Högkvarteret

–60 000

Summa

–1 905 000

Sammanfattning

De förändringar som försvaret genomgått de senaste åren har varit svåra och smärtsamma. Övergången från värnpliktsförsvar till frivilligförsvar har inneburit större problem än vad regeringen trodde och det påverkar vår försvarsförmåga. Vänsterpartiet vill ha en förändring där vi inför mer av värnplikt och samhällsplikt och mindre av frivillighet i försvaret. Det innebär en del framtida förändringar i budgeten där vi under en tid framöver kommer att behöva förstärka vissa poster och dra ned på andra. Totalt över tid kommer detta utgiftsområde att behöva lite förstärkning, men med det nya värnpliktssystemet vi tänker införa kommer också kostnaderna på vissa punkter att sänkas.

Grunden för Försvarsmaktens förmåga är alltid att kunna genomföra väpnad strid för att försvara landet men också att till vissa delar bistå civilsamhället vid stora kriser och katastrofer. För att kunna göra detta är både värnpliktsorganisation och frivillighet viktig. Ett system med ett mindre antal heltidsanställda som snabbt kan agera, ett antal frivilliganställda som med kortare varsel kan sättas in och är så övade att de snabbt kan fungera samt ett värnpliktssystem där en större mängd kan kallas in och med en relativt kort övningstid kan lösa uppgifter som behövs, är det vi siktar på att få igång i en relativt nära framtid. För 2012 görs dock inga stora förändringar i vår budget. I kommande budgetar kommer vi att precisera mer vilka resurser som behövs.

Det som framför allt behöver förändras är mönstringsförfarandet. En förstärkning av Rekryteringsmyndigheten behövs så småningom för att påbörja uppbyggandet av en större värnpliktsorganisation. Exakt hur förändringen ska se ut återkommer vi till när beslutet är taget. Erfarenheter från det tidigare Pliktverket och samarbete med Rekryteringsmyndigheten krävs för att hitta rätt metoder.

Vi gör framför allt neddragningar på Förbandsverksamhet och Fredsfrämjande insatser. Vi tror att förbandsverksamheten går att effektivisera. Det vi inte vill dra ned på är hemvärnet och skyddsstyrkorna. De fredsfrämjande insatserna handlar om aktiviteterna i Afghanistan och kostnaderna kring Nordic Battle Group som vi vill dra ned på.

I övrigt gör vi små förändringar, men inriktningen är klar. Vänsterpartiet tror på ett starkt försvar uppbyggt på värnplikt och samhällsplikt, kompletterat med frivilliga insatser och en mindre insatsstyrka med heltidsanställda soldater.

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap

Vi räknar med att förbandsverksamheten kan genomföras till lägre kostnad än nu. Effektiviseringar och förbättrad planering av Försvarsmakten kommer att ge möjligheter till lägre kostnader även om det i sammanhanget är små summor. Vi vill undanta hemvärnet. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget 1:1 med 750 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser

Genom ett tillbakadragande ur Afghanistan, avslutande av insatsen i Libyen och genom att vi avstår från att leda eller deltaga i framtida EU-stridsgrupper kan vi spara mycket pengar på detta område. Vi ser dock positivt på fler helt FN-ledda aktioner. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget 1:2 med 550 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av material och anläggningar

Vi tror att Försvarsmakten har stora möjligheter att spara in kostnader på materialsidan, framför allt när det gäller EDA och de exportfrämjande åtgärderna.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget 1:4 med 445 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

1:5 Forskning och teknikutveckling

En spetsigare verksamhet inom detta område gör att vi räknar med att det går att spara in en del utgifter även här. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget 1:5 med 100 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

1.6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Vänsterpartiet vill utöka mönstringsförfarandet. Det innebär ökade kostnader för rekryteringsmyndigheten som vi täcker med ett ökat anslag. Redan 2012 kommer det att behövas ett tillskott för att påbörja det nya arbetet. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget 1:6 med 25 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

1.8 Försvarets radioanstalt

Vänsterpartiet har från början varit kritiskt till de utökade befogenheter som FRA tilldelats. Vi avser att sänka kostnaderna för FRA och begränsa dess uppdrag. Vi tror att det ger besparingsmöjligheter. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget 1:8 med 50 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

1:12 Försvarsexportmyndigheten

Vänsterpartiet är mycket kritiskt till den vapenexport som Sverige ägnar sig åt. Vi har för avsikt att på längre sikt stoppa vapenexporten från landet till allra största delen. Till att börja med drar vi ned på Försvarsexportmyndigheten, med avsikt att så småningom avskaffa den. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget 1:12 med 25 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

2:4 Krisberedskap

Vänsterpartiet anser att vi behöver utöka vår beredskap för eventuella kriser och katastrofer i samhället. Inte minst kan klimatförändringarna leda till större besvär. Vi vill därför ge olika instanser ännu större möjligheter att framförallt arbeta förebyggande. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget 2:4 med 50 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

Högkvarteret

Vi tror att det går att effektivisera arbetet och organisationen på Högkvarteret.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget till Högkvarteret med 60 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

Stockholm den 5 oktober 2011

Lars Ohly (V)

Ulla Andersson (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Jonas Sjöstedt (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Torbjörn Björlund (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)