Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2012/13:Fö238 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
V300

Sammanfattning

De förändringar som försvaret genomgått de senaste åren har varit svåra och smärtsamma. Övergången från värnpliktsförsvar till frivilligförsvar har inneburit större problem än vad regeringen trodde och det påverkar vår försvarsförmåga. Vänsterpartiet vill ha en förändring där vi inför värnplikt och stärker den folkliga förankringen av försvaret.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

  2. Riksdagen avslår investeringsplanen för Försvarsmakten för 2013–2016 (avsnitt 3.6.3 i propositionen).

  3. Riksdagen avslår bemyndigandet för regeringen att under 2013 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 miljarder kronor 2014–2027 (avsnitt 3.6.3 i propositionen).

  4. Riksdagen avslår bemyndigandet för regeringen att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 7 miljarder kronor för att tillgodose Försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital (avsnitt 3.6.13 i propositionen).

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens
förslag

Avvikelse från
regeringen (V)

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

22 570 994

-650 000

1:2

Fredsfrämjande förbandsinsatser

2 206 894

-550 000

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

8 979 728

-445 000

1:8

Försvarets radioanstalt

821 939

-121 000

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut

169 821

-30 000

1:12

Försvarsexportmyndigheten

71 570

-30 000

2:4

Krisberedskap

1 172 005

+40 000

Summa

-1 786 000

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap

Vi räknar med att förbandsverksamheten kan genomföras till lägre kostnad än nu. Med färre soldater, effektiviseringar, förbättrad planering går det att sänka kostnaderna. Samtidigt vill vi se fler soldater i Hemvärnet, vilket kräver ökade anslag.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget med 650 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2013.

1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser

Genom ett tillbakadragande ur Afghanistan och genom att vi avstår från att leda eller delta i framtida EU-stridsgrupper kan vi spara mycket pengar på detta område. Vi ser dock positivt på fler helt FN-ledda aktioner.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget med 550 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2013.

1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar

Vi ser att Försvarsmakten har stora möjligheter att spara in kostnader på materielsidan.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget med 445 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2013.

1:8 Försvarets radioanstalt

Vänsterpartiet har från början varit kritiskt till att ge FRA utökade befogenheter. Vi vill i stället begränsa FRA:s uppdrag. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget med 121 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2013.

1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut

Vi vill rationalisera verksamheten och minskar därför anslaget. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget 1:9 med 30 miljoner kronor 2013 jämfört med regeringens förslag.

1:12 Försvarsexportmyndigheten

Vänsterpartiet vill begränsa Sveriges vapenexport. Vi vill därför dra ned på anslaget till Försvarsexportmyndigheten, med avsikt att avskaffa myndigheten. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget med 30 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2013.

2:4 Krisberedskap

Vänsterpartiet anser att vi behöver utöka vår beredskap för att hantera kriser och katastrofer. Effekterna av klimatförändringarna innebär att vi behöver överföra resurser från vår förmåga att möta militära hot till vår förmåga att möta de hot som extremt väder medför. Vi vill därför ge olika instanser större möjligheter att framför allt arbeta förebyggande.

Vi förslår därför en höjning av anslaget med 100 miljoner kronor.

Vi tror att det går att effektivisera arbetet och organisationen på Högkvarteret och minskar därför anslaget med 60 miljoner kronor.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en höjning av anslaget 2:4 med 40 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag 2013.

Investeringsplan och bemyndiganden

Vänsterpartiet är kritiskt till regeringens nya enormt kostsamma satsning på JAS. Vi vill därför avslå regeringens förslag till investeringsplan för Försvarsmakten. Ett avslag skulle förstås innebära att regeringen får återkomma till riksdagen med en ny investeringsplan. Vidare ingår satsningen på JAS i det bemyndigande på 70 miljarder kronor som regeringen vill få för att besluta om beställningar av materiel. Vi är medvetna om att inte hela bemyndigandet rör JAS, men eftersom bemyndigandet inte är preciserat närmare ser vi oss tvingade att i detta läge avslå hela bemyndigandet.

Riksdagen bör alltså avslå investeringsplanen för Försvarsmakten för 2013–2016 (avsnitt 3.6.3 i propositionen). Detta bör riksdagen besluta.

Vidare bör riksdagen avslå bemyndigandet att under 2013 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 miljarder kronor 2014-2027 (avsnitt 3.6.3 i propositionen). Detta bör riksdagen besluta.

I linje med vad vi tidigare anfört om anslaget 1:12 Försvarsexportmyndigheten vill vi även avslå förslaget till bemyndigande gällande myndigheten.

Riksdagen bör alltså avslå bemyndigandet att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 7 miljarder kronor för att tillgodose Försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital (avsnitt 3.6.13 i propositionen). Detta bör riksdagen besluta.

Stockholm den 4 oktober 2012

Jonas Sjöstedt (V)

Ulla Andersson (V)

Jens Holm (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Torbjörn Björlund (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (4)