Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2011/12:U306 av Lars Ohly m.fl. (V)

av Lars Ohly m.fl. (V)
V227

Sammanfattning

Regeringens förslag till budget uppfyller formellt enprocentmålet för svenskt utvecklingssamarbete. Dock har regeringen, precis som tidigare år, gjort avräkningar på biståndet för att bland annat finansiera flyktingmottagande som sker i Sverige, något som Vänsterpartiet är starkt kritiskt till.

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Anslagsförändring (tkr)

Nytt

Klimatbistånd

+500 000

1:1

Biståndsverksamhet

27 869 770

+1 582 000

Summa

+2 082 000

  1. Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag om att bemyndiga regeringen att under 2012 besluta om kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB på högst 400 000 000 kr (avsnitt 3.7.1).

Nytt anslag: Klimatbistånd

Vänsterpartiet föreslår även i år en satsning på ett klimatbistånd på 3 000 miljoner kronor till år 2013. Satsningen ligger utöver föreslagen biståndsram och ska dels gå till att förebygga klimatförändringar i syd, dels till att motverka klimatförändringarnas konsekvenser i syd. Medlen får ej användas till att finansiera Sveriges egna åtaganden inom Kyotoprotokollet.

Vänsterpartiet inför klimatbiståndet enligt en trappmodell, där 500 miljoner kronor avsätts år 2011, 1 000 miljoner kronor 2012 och 1 500 miljoner kronor 2013.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet ett nytt anslag med 500 miljoner kronor 2012.

1:1 Biståndsverksamhet

De sammanlagda avräkningarna från biståndsramen uppgår 2012 till drygt 5,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,2 miljarder kronor jämfört med föregående år. Avräkningarna som andel av biståndsramen uppgår i årets budget till 15 %.

Av detta beräknas kostnaden för asylsökande från utvecklingsländer som räknas in i biståndsramen uppgå till nästan 3,2 miljarder kronor, vilket motsvarar 9 procent av det totala biståndet.

I realiteten innebär detta en stor sänkning av biståndet som Vänsterpartiet anser är oacceptabel. Det är inte rimligt att flyktingmottagande som sker i Sverige finansieras genom biståndsbudgeten. Dessutom strider det mot grunderna för svensk biståndspolitik (prop. 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling).

Vänsterpartiets mål är att dessa avräkningar för flyktingmottagande på sikt helt ska upphöra, och som ett första steg halverar vi avräkningarna för flyktingmottagande. Det betyder att det reella utvecklingssamarbetet förstärks med 1 582 miljoner kronor i Vänsterpartiets budget och att 1 582 miljoner kronor i stället ska belasta utgiftsområde 8 Migration.

Resterande 1 582 miljoner kronor vill vi använda till humanitär hjälp till de människor som lever på flykt i andra delar av världen. Ett sådant stöd får dock inte utformas på ett sådant sätt att det ersätter flyktingmottagande i Sverige eller används som förevändning för att inskränka möjligheterna att söka asyl.

Genom minskade avräkningar och genom att vi avvisar kapitaltillskottet till Swedfund på 400 miljoner kronor 2012 förstärker Vänsterpartiet utvecklingssamarbetet med 1 982 miljoner. Det är medel som vi vill ska öronmärkas till arbetet med SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).

Stockholm den 4 oktober 2011

Lars Ohly (V)

Ulla Andersson (V)

Eva Olofsson (V)

Jonas Sjöstedt (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Hans Linde (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (2)