Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2013/14:U263 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
V296

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

  2. Riksdagen avslår regeringens förslag att bemyndiga regeringen att under 2014 besluta om kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB på högst 400 000 000 kronor (avsnitt 2.8.1 i propositionen).

Anslagsfördelning

Tabell 1: Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:1

Biståndsverksamhet

30 678 462

+2 013 000

nytt

Klimatbistånd

+1 000 000

Summa

+3 013 000

Sammanfattning

Regeringens förslag till budget uppfyller formellt enprocentsmålet för svenskt utvecklingssamarbete. Dock har regeringen, precis som tidigare år, gjort avräkningar på biståndet för att bl.a. finansiera flyktingmottagande som sker i Sverige, något som Vänsterpartiet är starkt kritiskt till.

1:1 Biståndsverksamhet

De sammanlagda avräkningarna från biståndsramen uppgår 2014 till 6,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med drygt 0,6 miljarder kronor jämfört med föregående år. Avräkningarna som andel av biståndsramen uppgår i årets budget till 17 procent.

Av detta beräknas kostnaden för asylsökande från utvecklingsländer som räknas in i biståndsramen uppgå till 4 miljarder kronor, vilket motsvarar 10,5 procent av det totala biståndet.

Regeringen ökade avräkningarna i vårändringsbudgeten 2013. Denna ökade avräkning motiverade regeringen med prognoser om att fler människor skulle söka asyl i Sverige under andra halvåret 2013. De ökande avräkningarna finansierades genom att regeringen mitt under pågående verksamhetsår backade från flera gjorda åtaganden, bl.a. minskade man redan utlovade bidrag till ett flertal FN-organ. Senare visade det sig att prognoserna inte infriades och att regeringen gjort alltför stora avräkningar. Detta visar att det är ohållbart att göra avräkningar från biståndet baserat på prognoser om hur många människor som kommer att söka asyl i Sverige.

Det är inte rimligt att flyktingmottagande som sker i Sverige finansieras genom biståndsbudgeten. Dessutom strider det mot grunderna för svensk biståndspolitik (Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling prop. 2002/03:122).

Vänsterpartiets mål är att dessa avräkningar för flyktingmottagande på sikt helt ska upphöra och som ett första steg halverar vi avräkningarna för flyktingmottagande. Därför avvisar vi 2 013 miljoner kronor av den finansiering som regeringen tillför flyktingmottagandet under utgiftsområde 8 Migration, och återför detta belopp till biståndsverksamheten. Resterande 2 013 miljoner kronor som avräknas från biståndsbudgeten för flyktingmottagande vill vi använda till humanitär hjälp till de människor som lever på flykt i andra delar av världen. Ett sådant stöd får dock inte utformas så att det ersätter flyktingmottagande i Sverige eller används som förevändning för att inskränka möjligheterna att söka asyl.

Genom minskade avräkningar 2014 förstärker Vänsterpartiet utvecklingssamarbetet med 2 013 miljoner kronor. Det är medel som vi vill ska öronmärkas till arbetet med SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 2 013 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

Nytt anslag: klimatbistånd

Vänsterpartiet föreslår även i år en satsning på ett klimatbistånd på 4 500 miljoner kronor till år 2016. Satsningen ligger utöver föreslagen biståndsram och ska dels gå till att förebygga klimatförändringar i syd och dels till att motverka klimatförändringarnas konsekvenser i syd. Medlen får ej användas till att finansiera Sveriges egna åtaganden inom Kyotoprotokollet.

Vänsterpartiet inför klimatbiståndet enligt en trappmodell, där 1 000 miljoner kronor avsätts år 2014, 1 500 miljoner kronor 2015 och 2 000 miljoner kronor 2016.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 1 000 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

Förslag om bemyndigande om kapitaltillskott till Swedfund International AB

Oberoende utvärderingar, framtagna av SADEV och Riksrevisionen, har visat på bristande resultat när det gäller Swedfunds förmåga att bidra till fattigdomsbekämpning. Swedfunds verksamhet har kantats av starkt kritiserade projekt. Ett exempel på en kritiserad investering som Swedfund gjort är i satsningen på biomassaföretaget Buchanan Renewables Fuel, BR, i Liberia. Rapporten Cut and Run gjord av Swedwatch, holländska SOMO och liberianska Green Advocates, visar hur Swedfunds investering i stället lett till skövlade odlingar och förlorade försörjningsmöjligheter för skogsbönder och träkolsarbetare i Liberia. Därför bör regeringens förslag att bemyndiga regeringen att under 2014 besluta om kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB på högst 400 000 000 kronor (avsnitt 2.8.1 i propositionen) avslås. Detta bör riksdagen besluta.

Stockholm den 3 oktober 2013

Jonas Sjöstedt (V)

Torbjörn Björlund (V)

Siv Holma (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Hans Linde (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (2)