Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2011/12:Sf326 av Lars Ohly m.fl. (V)

av Lars Ohly m.fl. (V)
V232

Sammanfattning

Vänsterpartiet avvisar kraftigt regeringens inställning om att endast anse sig ha råd att svara upp mot dessa åtaganden genom att räkna av en ökad andel av biståndsramen för flyktingkostnader. Vi avvisar därmed att finansieringen till utgiftsområdet sker på detta sätt. Vi föreslår också en nödvändig höjning och värdesäkring av dagersättningen för asylsökande samt att en bostadsersättning för asylsökande vid eget boende införs. Vi ökar anslaget till offentliga biträden för att svara upp mot rättssäkerhetskraven inom asylprocessen. För att värna humaniteten och rättssäkerheten i asylprocessen föreslår vi i stället minskningar av kostnaderna för förvarstagande samt för avvisningar och utvisningar.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Anslagsförändring (tkr)

1:2

Migrationsverket

2 499 000

+450 000

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

210 000

+100 000

1:7

Utresor för utvisade och avvisade

294 000

–100 000

Summa

+450 000

1.2 Migrationsverket

Vänsterpartiet vill genomföra en höjning av dagersättningen till asylsökande med 30 kronor per dag. Dagersättningen ligger redan på en nivå långt under möjligheten till skälig levnadsstandard och ersättningen riskerar att urholkas ytterligare. Enligt vårt förslag ska den därför också värdesäkras genom att knytas till konsumentprisindex. Vi ökar därför anslaget med 400 miljoner kronor 2012.

Vi föreslår också att en bostadsersättning till asylsökande i eget boende ska införas på 500 kronor för ensamstående och 1 000 kronor för sammanboende. Detta är viktigt för att möjliggöra att asylsökande åtminstone i någon mån ska kunna svara för sina boendekostnader. Slopandet av den tidigare bostadsersättningen har gjort redan fattiga människor ännu fattigare. Vi ökar därför anslaget med 100 miljoner kronor från 2012.

Vi föreslår vidare en minskning av kostnaderna för förvar. Förvarstagande ska vara noggrant preciserat och ske endast i undantagsfall och med tydlig tidsbegränsning. Genom införandet av ny instans- och processordning har också behovet av förvarsplatser minskat något. Mot denna bakgrund föreslår vi en minskning av anslaget med 50 miljoner kronor 2012.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader med 450 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

För att svara upp mot kraven på rättssäkerhet inom asylprocessen behöver anslaget till offentliga biträden säkerställas på en tillräcklig nivå. Vi föreslår därmed en ökning av anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden med 100 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

1:7 Utresor för avvisade och utvisade

Sedan den nya instans- och processordningen genomfördes i asylprocessen har behovet av bevakade utresor för avvisade och utvisade minskat något. Vidare är det inte motiverat att som regeringen anslå medel för att kunna genomföra avvisningar av personer som är i så dåligt skick att de ska skickas ut med ambulans och medföljande medicinsk personal. Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 100 miljoner kronor från 2012 jämfört med regeringens förslag.

Stockholm den 4 oktober 2011

Lars Ohly (V)

Ulla Andersson (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Jonas Sjöstedt (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Christina Höj Larsen (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)