Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2011/12:Sf355 av Erik Almqvist m.fl. (SD)

av Erik Almqvist m.fl. (SD)
SD258

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 8 Migration 3 610 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 5 458 000 000 kr enligt uppställning:

 

Anslag

Anslagsförändring 

1:1

Migrationsverket

–701

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

–1 430

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

–416

1:4

Domstolsprövning i utlänningsärenden

­–187

1:5

Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden

–54

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

–72

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

+100

1:9

Ramöverenskommelse om migrationspolitik

–850

 

Summa

–3 610

Motivering

Vi sänker anslagen kraftigt då vi förväntar oss ett minskat asyltryck gentemot Sverige tack vare Sverigedemokraternas politik. Vår politik väntas ge full effekt först under det andra budgetåret.

Stockholm den 3 oktober 2011

Erik Almqvist (SD)

Per Ramhorn (SD)

Thoralf Alfsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)