Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2013/14:Sf319 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
V280

Sammanfattning

Vänsterpartiet anser att Sverige har råd med att både leva upp till enprocentsmålet för biståndet och att ge människor på flykt undan förföljelse en fristad. Vi avvisar därmed att finansieringen till utgiftsområdet sker genom att räkna av en del av biståndsramen för flyktingkostnader. Vi föreslår också en nödvändig höjning och värdesäkring av dagersättningen för asylsökande samt att en bostadsersättning för asylsökande vid eget boende införs. Vi ökar anslaget till offentliga biträden för att svara mot rättssäkerhetskraven inom asylprocessen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 8 Migration

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

4 906 099

+540 000

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

290 255

+100 000

Summa

+640 000

1:2 Migrationsverket

Dagersättningen till asylsökande har inte höjts sedan 1994. Vänsterpartiet vill genomföra en höjning av dagersättningen till asylsökande med 30 kronor per dag. Dagersättningen ligger redan på en nivå långt under möjligheten till skälig levnadsstandard och ersättningen riskerar att urholkas ytterligare. Enligt vårt förslag ska den därför också värdesäkras genom att knytas till konsumentprisindex. Vi ökar därför anslaget med 470 miljoner kronor 2014.

Vi föreslår också att en bostadsersättning till asylsökande i eget boende ska införas på 500 kronor för ensamstående och 1 000 kronor för sammanboende. Detta är viktigt för att möjliggöra för asylsökande att åtminstone i någon mån kunna svara för sina boendekostnader. Slopandet av den tidigare bostadsersättningen har gjort redan fattiga människor ännu fattigare. Vi ökar därför anslaget med 70 miljoner kronor från 2013.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 540 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

För att svara upp mot kraven på rättssäkerhet inom asylprocessen behöver anslaget till offentliga biträden säkerställas på en tillräcklig nivå.

Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 100 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

Stockholm den 3 oktober 2013

Jonas Sjöstedt (V)

Torbjörn Björlund (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Christina Höj Larsen (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)