Utjämning mellan kommuner

Motion 2004/05:Fi209 av Björn Hamilton och Henrik Westman (m)

av Björn Hamilton och Henrik Westman (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det kommunala självstyret.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avskaffande av nuvarande utjämningssystem mellan kommunerna.

Motivering

Regeringsformen anger att kommunerna har rätt att ta ut den skatt som fordras för de åtaganden som kommunens folkvalda beslutar om. Den nuvarande utformningen av det kommunala inkomstutjämningssystemet bryter enligt vår uppfattning mot grundlagen. Den kommunala skattenivån är ytterst en fråga som de folkvalda exklusivt skall besluta om. Om skattesatsen uppfattas som riktig och motiverad är slutligen en fråga som väljarna avgör vid allmänna val. Det parti som föreslår väljarna en ändrad skattesats och får gehör för den skall utan statens sanktioner kunna ändra den. Detta oavsett om beslutet innebär en högre eller lägre skattesats. Nuvarande system med mellankommunal utjämningsavgift, s.k. Robin Hood-skatt, är ett exempel på statens övergrepp mot det kommunala självstyret. Om en kommun med för låg egen skattekraft behöver ytterligare resurser skall detta regleras mellan staten och den enskilda kommunen. Ingen kommun skall tvingas höja skatten för att finansiera andra kommuners åtaganden. Det kommunala utjämningssystemet måste avskaffas.

Kommuner med låg skattekraft måste däremot få förstärkning av sin ekonomi. Kommuner bör garanteras en viss inkomst - t.ex. en viss skattekraft - via statsbidrag. Detta innebär att alla skattebetalare som betalar statlig skatt stöder kommuner som på grund av låg skattekraft har svårt att finansiera sin verksamhet med egna kommunalskattemedel.

Stockholm den 27 september 2004

Björn Hamilton (m)

Henrik Westman (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)