Utjämningsstöd för kommuner med funktionshindrade

Motion 1996/97:So411 av Urban Ahlin (s)

av Urban Ahlin (s)
Den 1 januari 1994 trädde lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft. I enlighet
med bestämmelserna i LSS har en successiv överföring av
huvudmannaskapet för insatserna enligt denna lag skett från
landsting till kommuner.
Denna kommunalisering har i vissa fall lett till en snedfördelning av
kostnaderna mellan kommunerna inom ett landsting. De kommuner som inom
sin kommuns gränser hade det gamla institutionsboendet har fortfarande en
betydligt högre andel funktionshindrade. För att förhindra denna
snedfördelning har kommunerna getts möjlighet att lämna bidrag till varandra
för att utjämna dessa kostnadsskillnader.
Men dessa avtal är tidsbegränsade och de tar inte hänsyn till den inflyttning
av funktionshindrade som sedan kan uppkomma. Exempelvis förekommer det
att funktionshindrade personer väljer att bosätta sig i en kommun där
specialistkompetens finns tillgänglig. Denna specialistkompetens finns ofta
på de gamla institutionsorterna.
Det kan också förekomma att en funktionshindrad persons hemkommun
råder henne eller honom att flytta till en kommun med speciella resurser. I
samband med att personen i fråga bosätter sig i vårdkommunen övergår
kostnadsansvaret för vårdinsatserna till vårdkommunen. Detta är inte rimligt
och medför stora ekonomiska påfrestningar för vårdkommunerna.
De funktionshindrade och deras vårdverksamhet riskerar till följd av detta
att hamna i strykklass. För att inte ekonomiskt tyngda  vårdkommuner
drastiskt ska försämra vården av de funktionshindrade krävs ett nationellt
utjämningssystem.
Detta system skulle kunna infogas i det existerande nationella statsbidrags-
och kostnadsutjämningssystemet. Regeringen bör därför ge den statliga
utredningen som handhar kostnadsutjämningen i uppdrag att undersöka
möjligheterna att utöka kostnadsutjämningen med faktorer som utjämnar
dessa kostnadsskillnader.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett nationellt utjämningssystem för kostnadsskillnader mellan
kommuner då det gäller funktionshindrade.

Stockholm den 2 oktober 1996
Urban Ahlin (s)
Birgitta Johansson (s)

Anders Nilsson (s)

Monica Green (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)