Utländska filialer i Sverige

Motion 2017/18:3000 av Jesper Skalberg Karlsson och Jenny Petersson (båda M)

av Jesper Skalberg Karlsson och Jenny Petersson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillståndsgivning för utländska lärosäten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är en kunskapsnation och har en internationell kunskapsbaserad ekonomi. Befolkningen i Sverige är välutbildad, välfärden är modern och industrin implementerar tekniska lösningar för att skapa marknadsfördelar. Tillsammans skapar bildning och utbildning en stabil bas för ett land som kan mer. Utbildning, forskning och entre­prenörskap går hand i hand och utgör grunden för den framtida arbetsmarknad vi ser växa fram i det nya årtusendet.

Något som är signifikant för den nya tid vi lever i är globaliseringen och inter­nationaliseringen. Dagens unga ser inte nationella landgränser som ett hinder, utan snarare bara en geografisk avgränsning som går att resa fritt över. Många gymnasister som tar studenten åker utomlands för att arbeta, hitta kärleken eller sig själva. Det är bra för de enskilda individerna – men också för Sverige som blir rikare och mer fram­stående när vi kan tillgodoräkna oss deras nya insikter och tankesätt. Öppna ekonomier som Sverige byggs starkare när vi kan agera på en global marknad.

Denna öppenhet nyttjas också av de som läser vid svenska lärosäten. Studentmobiliteten ökar, och allt fler arbetsgivare ser det som meriterande när en arbetssökare studerat delvis utomlands. Det kan innebära att man är mer anpasslig till en arbetsplats med många skilda nationaliteter, att man behärskar ett tredje eller fjärde språk – och att man helt enkelt inte låter landsgränser stå i vägen för ens drömmar.

Svenska institutets studentutbyten är en viktig del av Sveriges utvecklingssamarbete med andra länder. Det är också viktigt att utländska studenter kan stanna i Sverige för att söka arbete efter avslutad utbildning. Människor som söker sig ett bättre liv genom att utbilda sig och arbeta i Sverige gör vårt land gott. Men för att bejaka och tillstå den utvecklingen vore det välkommet om också utländska lärosäten kunde ges möjlighet att upprätta filialer i Sverige.

Sverige har redan idag flera framgångsrika universitet och högskolor. Kungliga Tekniska högskolan, Uppsala universitet och Karolinska institutet rankas ofta högt i internationella jämförelser. Men med möjligheten för utländska universitet som Oxford i Storbritannien eller amerikanska MIT att starta filialer i Sverige kan ny dynamik och mer utbyte komma på plats som stärker även våra lärosäten. Med svenska filialer till Ivy League-universitet kan Sverige bli en utbildningshubb för hela norra Europa, än mer än vi är idag. Detta bör ges regeringen till känna.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jenny Petersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)