Utlokalisering av statliga myndigheter

Motion 2004/05:N315 av Runar Patriksson (fp)

av Runar Patriksson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nyetablering, utlokalisering eller avknoppning av statliga styrelser, myndigheter eller verk, till orter och län som drabbats av försvarsnedläggningar.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Värmland och Jämtland omgående bör prioriteras för utlokaliseringar om försvarsnedläggningar sker i enlighet med förslaget till försvarsbeslut 2004.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning om de samhälleliga konsekvenserna av koncentration av statliga verk och styrelser till Stockholmsområdet bör tillsättas.

Motivering

Många orter och län lider av tuffa besked från Försvarsmakten och regeringen angående nedläggningar av försvarsplattformar. Detta måste snarast regleras med utflyttning av arbetsplatser från överetablerade orter som t.ex. de i Stockholmsområdet. Kompetens och lokaler finns till betydligt billigare priser än i storstäder.

Sverige är ett bra men avlångt land, därom är vi väl alla ense. Landets olika regioner har däremot inte fått samma förutsättningar när det gäller lokalisering av statliga verk och myndigheter. För en ort där ett statligt verk lokaliseras medför detta inte bara ökat inflyttande, utan också ett större utbud av kvalificerade arbetstillfällen och ett ökat skatteunderlag.

Etableringen av statliga myndigheter och verk på drabbade orter och län i Sverige ger ett välkommet tillskott till den lokala arbetsmarknaden. Detta kan på vissa orter innebära skillnaden mellan att få kvalificerade människor att stanna kvar och att de söker sig till Stockholm där dessa arbeten normalt finns. Det innebär ett delvis minskat tryck på den redan överhettade Stockholmsregionen. Värmland och Jämtland bör snarast komma i åtnjutande av stora utlokaliseringar.

I tidigare lokaliseringsdiskussioner har klart uttalats att utlokalisering ska ske och nyetablering i Stockholmsområdet ska undvikas, om inga större och avgörande invändningar finns. När nya myndigheter eller statliga verk bildas är det ibland med annan postadress än Stockholm, men oftast i dess omedelbara närhet.

Sådana beslut uppfattas av många som ett sätt att hålla kvar myndigheterna i Stockholmsområdet och kringgå utlokaliseringar och nyetableringar.

Listan på exempel kan göras mycket lång. Enligt min uppfattning måste därför de samhälleliga konsekvenserna av koncentrationen av statliga verk och styrelser till Stockholmsområdet utredas.

Stockholm den 1 oktober 2004

Runar Patriksson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (3)