Utöka minsta antalet skoldagar i grundskolan

Motion 2012/13:Ub325 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)
M1464

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utöka minsta antalet skoldagar eller garanterad undervisningstid inom grundskolan.

Motivering

Alltför många elever och lärare uttrycker idag att arbetsmiljön i skolan är stressig.

Vi ser att ett antal elever lämnar skolan utan att vara godkända i samtliga ämnen. Att utöka minsta antalet skoldagar/garanterad undervisningstid, borde kunna vara av stor betydelse för samtliga elever. Detta dels för att höja kunskapsnivån, dels för att minska den stress som många – såväl elever som lärare – upplever vad gäller att hinna med att uppnå kunskapsmålen. Alla elever har rätt till det stöd som krävs för att man ska ha förutsättningar att uppnå de grundläggande kunskapsmålen. Att upptäcka elever med svårigheter tidigt är ett måste om vi ska kunna motverka utanförskapet och om vi menar allvar med att skolan ska vara likvärdig.

En kunskapsskola är det bästa sättet att stärka den enskilde och förebygga utanförskap.

Fler undervisningstimmar ger mer tid för inlärning. Just nu varierar antalet skoltimmar i olika kommuner, vilket betyder att skolplikten ser annorlunda ut beroende på var man bor.

Timplanen för grundskolan är fastställd i skollagen och är bindande på samma sätt som lagen i övrigt. I timplanen anges den minst garanterade undervisningstiden i varje ämne som huvudmannen totalt ska erbjuda under hela grundskoletiden. Närmare bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna finns inte reglerat. Den lägsta garanterade undervisningstiden i grundskolan uppgår enligt timplanen till 741 timmar per år. Ett läsår ska minst omfatta 178 dagar och som mest 190 dagar, vilket motsvarar drygt 35 veckor.

Ett genomsnittligt antal obligatoriska timmar per år 2009 visar som följer enligt pm från riksdagens utredningstjänst.

Ålder

7–8

9–11

12–14

15

21 länder i EU

746

790

865

897

Sverige

741

741

741

741

Japan

709

774

868

i.u.

Som framgår av ovan ökar antalet undervisningstimmar generellt med elevernas ålder/skolår, dock inte i Sverige. Den genomsnittliga intensiteten i Sverige i den obligatoriska skolan är klart lägre än genomsnittet i många europeiska länder. Därför anser jag att det även i Sverige bör gå att utöka elevernas garanterade undervisningstid i de senare skolåren i grundskolan.

I EU21 är bland annat länderna Danmark, England, Finland och Frankrike representerade. I åldersgruppen 12–14 år skiljer det alltså ca 124 timmar eller drygt 17 dagar per år mellan Sverige och de 21 länder man jämfört med i Europa och ytterligare något mer i Japan.

Jag anser utifrån detta att regeringen bör undersöka möjligheten att utöka minsta antalet skoldagar/garanterad undervisningstid.

Stockholm den 24 september 2012

Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)