Utöka utbildningen för avancerade specialistsjuksköterskor

Motion 2017/18:1752 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att AVSP-utbildningen bör utvecklas samt stödjas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Socialstyrelsen bör förstärka rollen som AVSP-sjuksköterska och om att Socialstyrelsen ska godkänna nödvändiga befogenheter så att dess kompetens till fullo kommer patienter till del, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Svensk hälso- och sjukvård har växande utmaningar. Välfärdens medarbetare i stort är en stor utmaning och vårdens personal i synnerhet. Idag flyr många vårdmedarbetare vården och på andra håll är det stor personalbrist. Till exempel är andelen läkare som är specialiserade inom allmänmedicin sjunkande, enligt Socialstyrelsens rapport Nationella planeringsstödet 2017. Att fler läkare väljer bort allmänmedicin innebär att trots det ökande antalet läkare som utbildas i Sverige, kommer denna ökning inte till nytta inom den öppna vården, d.v.s. primärvård och kommunal vård. För att komma till rätta med detta krävs nytänkande och vilja att tillvarata befintlig kompetens och erfarenhet.

För patienter som vårdas i till exempel Australien, Storbritanninen och USA finns en lösning att inspireras av. Genom utbildning och professionen Advanced Practice Nurses (APN), eller i svensk översättning avancerad specialistsjuksköterska, AVSP, tillvaratar man kompetensen hos befintliga sköterskor och utökar deras befogenheter samtidigt som man avlastar läkare.

En AVSP-sjuksköterska skulle då efter utbildning vara sjuksköterska med fördjupad kunskap inom såväl omvårdnad som medicin och därmed besitta kompetens att, inom väl avgränsade områden, självständigt undersöka, diagnostisera och behandla patienter samt följa upp genomförda åtgärder utifrån ett helhetsperspektiv. En AVSP-sjuksköterska skall naturligtvis arbeta i nära samarbete med läkare och övriga i vårdteamet.

För att nå önskade resultat kan utbildningen lämpligen utformas som en ettårig påbyggnadsutbildning som läggs ovanpå en specialistsjuksköterskeutbildning. Konkret skulle detta innebära att en AVSP-sjuksköterska har totalt fem, eller i vissa fall sex, års akademiska studier bakom sig.

Naturligtvis ersätter inte AVSP-sjuksköterska läkare. Men med denna kompetens frigörs tid för läkare genom att undersöka, diagnostisera och behandla vanligt förekommande fall. Allmänläkaren kan därmed fokusera på mer komplexa sjukdomstillstånd och andra tillstånd som är mer svårbehandlade samt kräver mer kunskap och tid.

Med utbildningen och yrkesrollen som AVSP-sjuksköterska ordentligt införd i Sverige skulle det innebära att den framtida nära vården blev mer tillgänglig, att vårdinsatser bättre kunde anpassas till patientens verkliga behov samt att de specialiserade allmänläkarna fick möjlighet att ägna sig åt mer komplexa fall. Det skulle också bidra till att det skapas ytterligare ett steg för sjuksköterskors utveckling och därmed öka sjuksköterskeyrkets attraktivitet.

Regeringen bör därför överväga att en AVSP-utbildning, legitimation och normer  tas fram och stöds för att utveckla och förbättra morgondagens hälso- och sjukvård.

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)