Utred anståndsreglerna i skattemål

Motion 2017/18:2987 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över anståndsreglerna i skattemål på så sätt att människors tillgångar inte kan utmätas innan det finns en lagakraftvunnen dom i en överklagad fråga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utgångspunkten i svensk rätt är att skatter ska betalas oavsett om skattebeslutet blir föremål för omprövning eller överklagande. Skatteverket har ett omedelbart verkställbart beslut vilket medför att de kan kräva in skatten redan innan beslutet överprövats av domstol.

För att slippa betala skatten medan frågan fortfarande prövas av myndigheten eller domstol kan den skattskyldige ansöka om anstånd. Beslut om detta fattas av Skatteverket och går sedan att överklaga till domstol. Myndigheten är tyvärr inte speciellt generös med beviljande av anstånd efter att en fråga prövats av förvaltningsrätten, vilken medför att småföretagare och privatperson kan tvingas att sälja hus och hem för att betala en skatteskuld som ännu inte är fastställd.

Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv förlorar Skatteverket vart fjärde mål där anstånd med skatteinbetalningen inte medges. I en fjärdedel av de mål där den skattskyldige ansökt om anstånd tvingas alltså Skatteverket att betala tillbaka skatten de tagit ut efter att de förlorat i domstol.

Det finns möjlighet för Skatteverket att säkra tillgångar för en underliggande skattefordran utan att sälja dem. Säkringen medför att den skattskyldige inte kan ge bort eller på annat sätt avhända sig tillgången innan skattefordran är slutgiltigt fastställd eller avskriven. Den möjligheten nyttjas emellertid sparsmakat av myndigheten.

Att Skatteverket är restriktivt med att bevilja anstånd får långtgående konsekvenser för enskilda och småföretagare och är ytterst en hämsko på företagandet i Sverige. Därför föreslår jag riksdagen att tillkännage för regeringen som sin mening att se över hur anståndsreglerna kan tillämpas mer generöst och avvägt än i dag.

Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)