Utred den sociala hållbarheten vid etablering av vindkraftverk

Motion 2013/14:MJ396 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att se över den sociala hållbarheten vid miljöprövningen när placeringen av vindkraft avgörs.

Motivering

Hänsyn bör även tas till den sociala hållbarheten när placering av vindkraftverk avgörs. Detta innebär kortfattat att de sociala aspekterna för individen behöver belysas mer med stöd av forskning på området. Idag är avsaknaden av denna typ av forskning fortfarande stor och vi behöver därmed bli bättre på att lyfta fram de sociala aspekterna och föra in detta som ett kriterium vid avgörande av vindkraftsetablering.

Det är mänskligt för individer att ifrågasätta placeringen av vindkraft i sin närmiljö då vindkraftsetableringen har en påverkan på den lokala miljön och boendeförhållanden och detta får inte på något sätt förringas. Närboende till vindkraft kan störas av buller, lågfrekventa infraljud och exempelvis sjunkande fastighetsvärden. Detta är inte acceptabelt. Individer och kommuner behöver ges möjlighet att själva bestämma vad marken i deras närmiljö ska användas till och få ett ökat inflytande över processen med vindkraftsetableringen. Mer forskning behövs om social hållbarhet där även socioekonomiska konsekvenser undersöks.

För att säkerställa en hållbar utveckling i Sverige bör regeringen se över den sociala hållbarheten när placeringen av vindkraft avgörs.

Stockholm den 27 september 2013

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)