Utrustning och beredskap vid bränder och katastrofer

Motion 2018/19:1206 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en plan för hur brandbilsparken och brandutrustningen i Sverige kan förnyas och moderniseras i syfte att klara större nationella insatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brandförsvaret sköts idag av enskilda kommuner eller flera kommuner i samverkan. Det är bra med ett lokalt kunnande och en brandskyddsberedskap anpassad till behovet och riskerna i varje området. Att beredskapen utformas utifrån rådande behov är positivt utifrån såväl ett kapacitets- som kostnadsperspektiv.

Detta system fungerar i stort sett bra, men när behovet ökar och stora nationella insatser krävs kan bristerna bli mer tydliga. När Polens brandförsvar kom till Sverige för att släcka våra bränder blev det tydligt att deras uppsättning av brand- och lastbilar var betydligt mer modern än den svenska.

Fokus bör naturligtvis alltid ligga på funktion framför allt annat varför det många gånger kan vara tillräckligt att en mindre kommuns brandbilsflotta inte alltid behöver vara utrustad med den senaste tekniken för att klara det vardagliga brandbekämpningsbehovet. Normalt har grannkommuner eller närliggande kommuner kapacitet att assistera om behovet vid enstaka tillfällen skulle öka. Att detta samarbete och utbyte mellan närliggande räddningstjänstområde finns och i mångt och mycket fungerar bra är mycket positivt och något att slå vakt om. Vid större skogsbränder, likt de under sommaren 2018, blir det dock mycket tydligt att behovet av att ha tillgång till en modernare och mer samordnad räddningsberedskap, där olika räddningsutrustning och nyare bilar och fordon kan komplettera varandra bättre ökar.

Det är viktigt att vi har resurser i landet som kan samordnas när det krävs större insatser och som fungerar under mycket hårdare förhållanden och under en längre tid. Därför behöver vi ta fram en plan på hur brandbils-och fordonskapaciteten kan höjas och fungera vid större nationella räddningsinsatser. Planen bör innehålla hur brandbilarna ska moderniseras och i vilken takt och omfattning de ska bytas ut så att vi har tillräckligt med nya och moderniserade fordon i landet så att vi klarar ett nationellt krisläge.

Därför behövs en tydlig planering och en tydlig plan för hur brandbilsparken och brandutrustningen över landet ska förnyas och moderniseras för att säkerställa att vi både klarar de lokala behoven men också kan ingå i en nationell räddningsstyrka vid större bränder och katastrofer.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)