Utsläpp av kväveoxider från entreprenadmaskiner

Motion 2000/01:MJ825 av Barbro Feltzing (mp)

av Barbro Feltzing (mp)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att entreprenadmaskiner åläggs att begränsa sina avgasutsläpp.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att utfärda tomgångsregler för entreprenadmaskiner.
Motivering
Kväveoxidutsläpp orsakar stora mängder nedfall av kväveföreningar.
Kväveoxider s.k. NOx bildas vid förbränning. Nedfallet bidrar till
försurningen av mark och vatten samt till övergödningen av våra
omgivande hav. Kväveoxider ger också direkta skador på växtligheten.
S.k. fotokemiska oxidanter bildas med hjälp av kväveoxider, bl.a. mark-
nära ozon, som ger skador på växter. På människor ger de fotokemiska
oxidanterna irritationer i ögon, näsa och hals, ökar infektionskänsligheten
och kan ge lungsjukdomar. Kvävedioxid kan dessutom påverka
andningssystemet och misstanken finns på en cancerrisk.
Totalt ökade kväveoxidutsläppen i Sverige från 1950-talet till i mitten av
1980-talet. Ökningen berodde nästan helt på trafiksektorn. Från 1980 till 1997
så har vägtrafikens kvävedioxidutsläpp minskat med 30 procent, men står
idag för 36 procent av de totala utsläppen i Sverige.
Entreprenadmaskiner eller arbetsmaskiner, som de också kallas, har
däremot ökat sin andel av kväveutsläppen. Entreprenadmaskiner står idag för
22 procent av de totala utsläppen i Sverige. Entreprenadmaskiner är igång
hela dagarna på den arbetsplats, där de är verksamma. Maskinerna startas för
det mesta alltid på morgonen och går hela dagen, även om de inte används
den tiden de går. Det finns idag inga regler för hur länge en
entreprenadmaskin får gå på tomgång.
För att minska utsläppen av bl.a. kväveoxider från entreprenadmaskiner
vore det önskvärt att införa något slag av tomgångsregler, vilket bör ges
regeringen tillkänna.
Ett annat önskemål är att få fram och använda miljöbättre drivmedel, vilket
även branschen, förutom miljön, skulle vinna på och att
entreprenadmaskinbranschen åläggs att minska sina utsläpp av kväveoxider.

Stockholm den 4 oktober 2000
Barbro Feltzing (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (3)