Utvärdering av jobb- och utvecklingsgarantin

Motion 2011/12:A260 av Monica Green och Carina Ohlsson (S)

av Monica Green och Carina Ohlsson (S)
S19149

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera jobb- och utvecklingsgarantin.

Motivering

Nuvarande regering har inrättat en industri av bidragsberoende företag där den långtidsarbetslöse kan sitta av sin tid. Det handlar om jobb- och utvecklingsgarantin med sina så kallade tre faser. Vid fas 1 ska Arbetsförmedlingen kartlägga, ge coachning samt förberedande insatser till den arbetslöse. Vid fas 2 ska den arbetslöse ha praktik i max 6 månader eller arbetsträning i max 6 månader. Ytterligare förstärkt arbetsträning kan beviljas i max 12 månader och då främst i syfte att utreda och bedöma arbetsförmågan.

I fas 3 ska den långtidsarbetslöse anvisas till sysselsättning i högst 2 år. Med eventuell förlängning kan det i praktiken pågå på obestämd tid. Deltagaren kan som inkomst ha aktivitetsstöd alternativt försörjningsstöd om individen är berättigad till det. Då ersättningen är så låg är det många som kompletterar sin inkomst med försörjningsstöd.

I dagsläget befinner sig drygt 25 000 arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas, där man kommenderas ut på arbetsplatser. År 2013 kommer det att vara dubbelt så många enligt Arbetsförmedlingen. En anordnare får 5 000 kr i månaden för att ha en deltagare från fas 3 i sitt företag. En av de största aktörerna Jobbfabriken sysselsätter enligt egen utsago 650 arbetslösa. Detta innebär inkomster på nästan 40 miljoner kronor om året.

Det finns ett behov av att jobb- och utvecklingsgarantin belyses och utvärderas. Vi vet väldigt lite om denna skattefinansierade miljardindustri och regeringen vill heller inte utvärdera sin insats. Företagen i fas 3-branschen hemlighålls med anledning av sekretesslagen. Arbetsförmedlingen tolkar att företagen skulle åsamkas skada om deras verksamhet blev allmänt känd. Det är dock inte rimligt att Arbetsförmedlingens största program inte är föremål för utvärdering.

Stockholm den 26 september 2011

Monica Green (S)

Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30
Yrkanden (1)