Utvecklande och underhåll av databasen Sofie

Motion 2005/06:Kr384 av Louise Malmström m.fl. (s)

av Louise Malmström m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över hur man från statligt håll kan underlätta bl.a. museers arbete genom att finna en långsiktig lösning för databasen Sofie.

Motivering

Tillsammans med systemutvecklare har Västerbottens museum utvecklat en integrerad databas för museianvändning, Sofie. Sofie hanterar föremålssamlingar, fotografiska bilder, in- och utlån av föremål samt fornlämningar och arkiv och har kommit att bli ett viktigt verktyg för museer, kommuner och ideella föreningar. Databasen har i dag över 330 användare i hela landet.

Från början skedde utvecklandet av Sofie i projektform på Västerbottens museum. Så småningom fick dock Västerbottens museum ett bidrag från Statens kulturråd för att fortsätta arbetet med Sofie. Detta bidrag räckte för att finansiera huvuddelen av kostnaderna förknippade med Sofie 2004 ut. Från och med 2005 har arbetet kunnat hållas hjälpligt flytande med museets interna medel.

Enligt museerna har databasen Sofie en framtid. Många museer, kommuner och ideella organisationer är helt beroende av den registrering som kan göras i Sofie, och fler användare är intresserade av att ansluta sig. Men för att en databas ska kunna fungera ändamålsenligt behövs både support och utveckling, vilket naturligtvis är förknippat med kostnader som är orimliga för ett enskilt museum att stå för.

Med anledning av ovanstående bör exempelvis Statens kulturråd se över om man kan finna en långsiktig lösning för utveckling och support av databasen Sofie i enlighet med motionens anda.

Stockholm den 29 september 2005

Louise Malmström (s)

Britta Rådström (s)

Carin Lundberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)