Utveckling av landsbygden och lokalisering av statlig verksamhet

Motion 2003/04:N255 av Jörgen Johansson (c)

av Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utarbeta en samlad syn för utvecklingen av landsbygden i syfte att uppnå tillväxt i hela Sverige.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av statens etableringspolitik för myndigheter och övriga statliga verksamheter.

Motivering

Urbaniseringen i Sverige fortsätter i oförminskad takt. Utvecklingen slår hårdast mot redan drabbade bygder. Enligt Arbetsmarknadsstyrelsen kommer befolkningen att minska i tre av fyra arbetsmarknadsregioner 2010 om dagens flyttningstrend håller i sig. Det finns tre viktiga skäl till den ökade rörligheten nämligen jobb, studier och familjeförhållanden. Av naturliga skäl är det då främst yngre och välutbildade som rör på sig. Vid en viktning mellan könen visar det sig att det är fler kvinnor än män som flyttat under de senaste åren. Förhållandet visar att det är de äldre som blir kvar. En sned demografisk profil uppstår därför i huvuddelen av Sveriges kommuner vilket kommer att innebära stora problem i framtiden. Åtgärdsprogram för att motverka den här negativa utvecklingen saknas. Bristen på en aktiv regionalpolitik i Sverige idag är påtaglig.

Utvecklingen innebär dessutom att många små kommuner får bära stora kostnader under barnens uppväxt för att sedan, när notan kan betalas tillbaka, ungdomarna har flyttat till större städer. Det här medför dessutom att tillväxttakten blir betydligt större i storstäder än i landsbygd vilket ökar polariseringen mellan bygderna. En utebliven regionalpolitik medför därför att den sociala klyftan mellan människor ökar allt mer.

Staten har genom en aktiv regionalpolitik möjligheten att stimulera tillväxt i hela Sverige. Grunden för en sådan politik är att det finns en vision för landsbygden och landsbygdspolitiken. Behovet av en samlad syn på de här frågorna är därför ett led i att skapa utvecklingsförutsättningar för landsbygden. Detta bör ges regeringen till känna.

En konkret åtgärd för att stimulera tillväxt är lokalisering av statlig verksamhet. Det gäller såväl statliga verk som direkt statlig verksamhet i form av t ex fängelser.

Under perioden 1992–2002 skapades 88 nya myndigheter i landet. Av dessa har mer än 80 procent lokaliserats till storstadsområden. De bygder som är i direkt behov av hjälp från statens sida har alltså fått föga gehör för sina krav och önskemål. Förhållandet innebär att staten direkt påskyndar en olycklig urbanisering i landet. Myndigheters och annan statlig verksamhets etablering bör analyseras utifrån ett helhetsperspektiv. Det är ett direkt krav att alla bygder skall ges lika rätt till utveckling. Det innebär att staten bör använda de sektorer som staten direkt styr över på ett mer aktivt och målinriktat sätt. En översyn av statens etableringspolitik på området är därför nödvändig. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2003

Jörgen Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (2)