med anledning av skr. 2008/09:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 2008/09:Fi20 av Thomas Östros m.fl. (s)

av Thomas Östros m.fl. (s)
s33023

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklingen inom den kommunala sektorn.

Motivering

I skrivelsen Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2008, skr. 2008/09:
102, återges en översiktlig redovisning av den ekonomiska utvecklingen i kommuner och landsting under det gångna året.

Redogörelsen visar på en resultatförsämring för kommunsektorn jämfört med året innan. Regeringen skriver att detta delvis beror på att kostnaderna ökade mer än intäkterna. Ett sätt som detta illustreras på är genom de ökade kostnaderna för det ekonomiska biståndet. Under 2008 var detta det högsta på sex år.

För oss socialdemokrater är det tydligt att jobbkrisen alltmer blir en djup och allvarlig välfärdskris. Ekonomin i landets kommuner och landsting kommer dramatiskt att försämras i takt med den skenande arbetslösheten. När färre människor har ett jobb att gå till minskar skatteintäkterna till kommunsektorn. Samtidigt förväntas landets kommuner och landsting kunna erbjuda samma höga kvalitet i välfärden. Men stigande kostnader och vikande intäkter kommer att tära på välfärdens kärna.

Den stigande arbetslösheten drabbar de med svag förankring på arbetsmarknaden hårdast. Många unga riskerar att slås ut under många år framöver då möjligheterna till utbildning och kompetensutveckling är mycket begränsade. Redan i dag har Sverige den näst högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU.

Regeringen bedömer i sin vårbudgetproposition att kommunernas kostnader för socialbidrag kommer att öka kraftigt de närmaste åren, med mer än 50 % mellan 2007 och 2012. Läget är mycket allvarligt. Den arbetslinje som den moderatledda regeringen gick till val på är nu utbytt till en bidragslinje.

Vi menar att detta är fel väg för Sverige att gå. Vi vet att Sverige kan bättre.

Vid upprepade tillfällen har vi under det senaste halvåret föreslagit breda stimulanser för att investera Sverige ur krisen. Bland våra förslag finns 100 000 fler möjligheter till jobb, utbildning och praktik för landets unga och arbetslösa. Genom tydliga och snabba besked om insatser till landets kommuner och landsting menar vi att välfärdskrisen kan och ska bekämpas.

Stockholm den 29 april 2009

Thomas Östros (s)

Sonia Karlsson (s)

Monica Green (s)

Hans Hoff (s)

Agneta Gille (s)

Tommy Ternemar (s)

Jörgen Hellman (s)

Christina Zedell (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-29 Bordläggning: 2009-05-04 Hänvisning: 2009-05-05
Yrkanden (2)