Utvidgning av en s.k. second opinion

Motion 2003/04:So317 av Elina Linna m.fl. (v)

av Elina Linna m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvidgning av en s.k. second opinion.

Motivering

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska landstinget:

... ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning i det fall vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning och det medicinska ställningstagandet kan innebära risker för patienten eller har stor betydelse för dennas framtida livskvalitet. Patienten skall erbjudas den behandling den förnyade bedömningen kan föranleda.

Vi anser att detta är en bra och viktig möjlighet för patienter med mycket svåra sjukdomar. De begränsningar som i dag råder för vilka som omfattas av denna möjlighet är snäv. Vänsterpartiet anser att det finns behov av att pröva om möjligheten för en s.k. second opinion bör utvidgas för exempelvis schizofreni och annan långvarig svår psykossjukdom. Motivet för detta är den sedan länge rådande skillnaden i bedömning och behandling mellan olika ideologiska skolor inom psykiatrin. De mest framträdande skillnaderna är synen på läkemedel i förhållande till psykoterapi. Det ska dock poängteras att det i de flesta fall råder en samsyn i dessa frågor där olika behandlingsmetoder ges parallellt. Schizofreni och långvarig svår psykossjukdom är för patienten och dennes anhöriga en många gånger livslång sjukdom med stora påfrestningar och där orsak och uppkomst inte är helt klarlagd.

Vänsterpartiet anser därför att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att utreda möjligheten att utvidga tillämpningen av second opinion till att även omfatta schizofreni och långvarig psykos.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2003

Elina Linna (v)

Ingrid Burman (v)

Ulla Hoffmann (v)

Kalle Larsson (v)

Rolf Olsson (v)

Gunilla Wahlén (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)