Välbefinnande och värdighet för äldre

Motion 2014/15:1909 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att äldre kan bestämma själva.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att ge personer över 85 år rätt till en plats på ett äldreboende utan biståndsbedömning.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av god kvalitet på maten.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi för idéburen vård och omsorg.
  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en handlingsplan mot demenssjukdomar.
  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av sänkt skatt för pensionärer.

Motivering

Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. En äldre person har, precis som yngre, individuella behov som inte kan tillgodoses i en mall, i ett standardbeslut. Vård och omsorg måste därför utformas utifrån den enskilda människans behov. Mycket har åstadkommits – vi har stärkt äldres rätt till värdighet, självbestämmande och kvalitet i vård och omsorg. Men mer behöver göras för att utveckla den gemensamt finansierade äldreomsorgen.

Kristdemokraterna har varit drivande för att sänka skatten för pensionärerna. I fem steg har vi sänkt skatten på pensioner vilket har inneburit att en garantipensionär har cirka 1900 kronor mer i plånboken varje månad, jämfört med den skattenivå som gällde 2006. Vi anser att skatten på pensioner ska ligga på samma nivå som skatten på förvärvsinkomster.

Den helt avgörande faktorn både för att skapa resurser till äldreomsorgen och till en gynnsam utveckling av pensionerna är en fortsatt gynnsam sysselsättningsutveckling. Fler jobb ger mer resurser till välfärden. En tillväxtfientlig politik kommer slå hårt mot äldreomsorg och pensioner. Vi vill förhindra att så sker.

Inför ett krav i lag på kommunerna att tillhandahålla frihet att välja inom äldreomsorgen. Låt även hemsänd mat och färdtjänst ingå i rätten att välja utförare.

Vi vill ge alla personer över 85 år rätt till plats i särskilt boende om de så önskar, utan att det görs en biståndsbedömning. Syftet är att öka självbestämmandet och delaktigheten för den enskilde. Det är också viktigt för känslan av trygghet att veta att man har rätt till särskilt boende, även om man inte väljer att nyttja den möjligheten. Bra tillgång till trygghetsboenden och liknande minskar behovet av särskilda boenden, visar erfarenheterna.

Maten och måltidssituationen behöver utvecklas inom äldreomsorgen. Under nästa mandatperiod vill vi att mat och måltider ska vara ett prioriterat område för de kommunala insatserna inom äldreomsorgen. För att ytterligare driva på utvecklingen bör staten införa stimulansbidrag.

Vi vill förenkla för idéburna företag och organisationer att verka i välfärden. Både nya och redan etablerade företag ska kunna få relevant information om förutsättningarna att bedriva verksamhet inom ramen för valfrihetssystem och få det stöd som behövs för att bedriva verksamhet i ett längre perspektiv.

Kristdemokraterna vill att en nationell demensplan tas fram för att utveckla ny kunskap och tidig diagnostik samt förbättra vården och omsorgen för demenssjuka. Förbättrad demensvård är en nyckelfaktor för att klara framtidens demografiska utmaning.

Vi vill sänka skatten för pensionärer så att den hamnar på samma nivå som för löntagare. Vi har tagit fem viktiga steg på vägen mot detta mål. Vi vill fortsätta på denna väg när den ekonomiska utvecklingen så medger.

.

Göran Hägglund (KD)

Emma Henriksson (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Annika Eclund (KD)

Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (6)