Valfrihet inom färdtjänsten

Motion 2015/16:151 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ökad valfrihet inom färdtjänsten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under alliansregeringen 2006–2014 ökade de svenska medborgarnas valfrihet inom en rad områden. I dag kan alltfler välja såväl skola som sjukvård och äldreomsorg. Detta har varit till gagn för såväl medborgarna som landets kommuner och landsting. På ett område har dock inte valfriheten ökat i samma utsträckning, nämligen vad gäller färdtjänst och sjukresor. De äldre människor och de människor med funktionsnedsättning som är berättigade till färdtjänst kan idag sällan välja med vilket bolag de vill resa. Denna brist på att själva få välja inom ett område som för alla andra idag känns självklart leder till en minskad flexibilitet och möjlighet för den enskilde att påverka sin egen situation.

Även om många kommuner har upphandlat färdtjänsten så har det ofta bara lett till att ett privat monopol har uppstått. Ett sätt att komma till rätta med denna brist skulle kunna vara att låta lagen om valfrihet (LOV) utvidgas till att också gälla färdtjänst och sjukresor. Då kan alla aktörer, stora som små, fritt konkurrera om färdtjänstpassagerarna. Valfriheten stärks och konkurrensen ökar vilket är bra både för passagerare och för taxibolag.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-29 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)