Validering av asylsökandes utbildning och yrkeserfarenhet

Motion 2009/10:Sf297 av Elisabeth Svantesson (m)

av Elisabeth Svantesson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en första validering av asylsökandes utbildning och yrkeserfarenhet ska påbörjas i ett tidigt skede efter det att personen kommit till en mottagningsenhet.

Motivering

Sverige behöver bättre ta till vara på den kompetens som finns hos alla de människor som flyttar till vårt land. När det gäller asylsökande så tar det ofta alldeles för lång tid innan en värdering av utländska utbildningar kommer till stånd. I Integrationsverkets rapport Ett förlorat år framgår att endast 24 procent av de nyanlända med högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning har fått sin utländska utbildning värderad ett år efter folkbokföringen. För dem som har grundläggande eller gymnasial nivå är siffran ännu lägre, bara 4,9 procent. Tyvärr tycks det vara slumpen som avgör när och om en värdering görs.

För att arbetslinjen ska bli tydlig för den asylsökande och för att den viktiga första tiden i Sverige inte ska förspillas bör en tidig kartläggning av utbildning och yrkeserfarenhet göras. Ju tidigare en person får sin utbildning och relevanta yrkeserfarenheter värderade, desto bättre blir planeringen och starten av studie- och arbetslivet. Den asylsökande kan då lotsas till rätt inriktning i svenskundervis­ningen samt en lämplig utbildning, praktikplats eller arbetsplats. Idag har Migrationsverket ansvaret för den sökande från asylsökningstillfället till dess att uppehållstillstånd har beviljats den sökande och personen bosatts i en kommun. Migrationsverket eller annan aktör bör ta ansvar för att personen får en första tidig validering av utbildning och yrkeserfarenhet. Detta bör påbörjas i ett tidigt skede efter det att personen kommit till en mottagningsenhet. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 27 september 2009

Elisabeth Svantesson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)