Valkretsar i Västra Götaland

Motion 2001/02:K295 av Magnus Jacobsson (kd)

av Magnus Jacobsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en utredning av hur Västra Götalands valkretsar skall utformas.

Etablera fungerande valkretsar i Västra Götaland

Om det politiska systemet skall fungera behövs det väl fungerande valkretsar som upplevs som relevanta för väljarna. Det är därför viktigt att både medborgare och kandidater till region- eller riksdagsval i god tid får besked om vilka kommuner som kommer att ingå i respektive valkrets. Den representativa demokratin förutsätter att det finns goda möjlighet för både väljare och politiker att träffas både inför ett val och mellan valen. Det är även viktigt att de folkvalda kommer från ett område som upplevs naturligt och har något så när lika förutsättningar, så att den folkvalde kan förutsättas förstå olika problem som finns i valkretsen.

Efter det att länen i Västsverige slagits samman till storlänet Västra Götaland har ett arbete påbörjats med att se över hur de framtida valkretsarna bör se ut. För många av oss som jobbar aktivt med politik i den nya regionen är det uppenbart att det behövs en ny valkretsindelning som följer de naturliga gränserna i regionen. Kommunförbunden som etablerats i regionen bör tjäna som riktmärken. Detta skulle ge nya möjligheter till att skapa fungerande samarbetsområden inom regionen. Bl.a. vore det bra för Fyrbodalområdet om vi får en liknande valkretsstruktur som det kommunförbund som redan har upprättats. Det är viktigt att den nya regionen följs upp med lämpliga förändringar av valkretsarna inför valet 2006. Regeringen bör därför snarast utreda frågan i nära samarbete med Västra Götaland-regionen och kommunerna.

Stockholm den 1 oktober 2001

Magnus Jacobsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)