Valkretsnamn

Motion 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C)

av Cecilia Widegren m.fl. (M, C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående se över namnen på de valkretsar som efter regionaliseringsförsöksverksamheten tagits bort av byråkratiska skäl, för att kunna återgå till ursprungsnamnen, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se till att inför valet 2022 låta respektive valkrets få sitt ursprungsnamn tillbaka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Försöksverksamheten med regionalisering av t ex Västra Götaland och Skåne har gett län med flera stora valkretsar. Detta har gjort det besvärligt för väljarna som inte längre känns vid sin valkrets utan fortfarande identifierar sig med ursprungsnamnen. Detta kan nu lätt åtgärdas genom att riksdagen ger regeringen i uppdrag att justera valkretsarnas namn till de ursprungliga som invånarna har stor kännedom om. Vad gäller eventuellt nya län och valkretsar framöver behöver ju misstaget inte ske igen. Indelnings­kommittén borde ta historien i beaktning och kulturen tillvara. Västra Götalands läns Östra bör återgå till att heta Skaraborg, Västra Götalands läns Södra bör återgå till att heta Älvsborg etc.

Cecilia Widegren (M)

Sten Bergheden (M)

Ulrika Heie (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)