Vänersjöfarten

Motion 1999/2000:T625 av Carina Ohlsson och Urban Ahlin (s)

av Carina Ohlsson och Urban Ahlin (s)
Vänersjöfarten har stor regional- och miljöpolitisk betydelse.
Vänersjöfarten är en viktig transportnäring i dag och det transporteras
betydande godsvolymer till och från företag som är i stort behov av en väl
fungerande Vänersjöfart.
Det fraktades 3.4 miljoner ton till och från Vänern 1998 med skogsproduk-
ter, pappersmassa, malm, spannmål och olja. En del går med de s.k. skytt-
larna och lastas om till större fartyg i Göteborg.
2 613 fartyg passerade genom Trollhätte kanal 1998, detta ger ett genom-
snittligt lastintag på ca 1 250 ton/fartyg. Naturligtvis är det så att ju större
tonnage desto mindre transportkostnader per ton, så för att stärka kon-
kurrenskraften för Vänersjöfarten i framtiden så bör Trollhätte kanal breddas
så att den håller samma standard och dimension som kanalerna på kontinen-
ten. Detta kommer att resultera i förbättrade förutsättningar för Vänersjö-
farten, vilket i sin tur leder till konkurrensfördelar för näringslivet i bl.a.
Vänerområdet.
Just nu utreds förutsättningarna för en kommersiell bärkraftig utveckling
av Vänersjöfarten. Vi är övertygade om att Vänersjöfarten är betydelsefull
för ett framtida ekologiskt uthålligt och energisnålt transportsystem. Därför
behöver utredningen kompletteras med en samhällsekonomisk analys, där
miljöskäl och energieffektivitet räknas in som en vinst för samhället. Det är
viktigt att på ett neutralt sätt belysa transportmedel, och om en investering
uteblir är det naturligt att ställa sig frågan hur stora kapacitetsreserver som
finns i järnvägs- och vägsystemet, samt vilka effekter som erhålls om godset
skall lyftas över till de konkurrerande transportmedlen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om Vänersjöfartens utveckling.

Stockholm den 4 oktober 1999
Carina Ohlsson (s)
Urban Ahlin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)