Vapenlagen

Motion 1998/99:Ju223 av Ragnwi Marcelind (kd)

av Ragnwi Marcelind (kd)
Vapeninnehav
Enligt uppgift i 1987 års vapenutredningsbetänkande
uppskattades antalet utfärdade skjutvapentillstånd år 1976 till
omkring 1 700 000. Projektgruppen bakom
Rikspolisstyrelsens rapport Illegala vapen, tog fram ett
säkrare underlag som grundade sig på uppgifter som
inhämtats från varje registermyndighet. Enligt dessa
uppgifter beräknades i oktober 1993 antalet
skjutvapentillstånd till 2 167 600 och antalet tillståndshavare
till 781 500.
Den största innehavaren av statligt ägda skjutvapen är naturligtvis
Försvarsmakten som innehar omkring 900 000 handeldvapen. De flesta av
dessa är helautomatiska skjutvapen. Polisen är också en stor innehavare med
drygt 20 000 vapen, företrädesvis pistoler.
Vid utgången av 1997 fanns i det speciella registret (dit alla lokala
polismyndigheter sänder in uppgifter om stulna vapen, vilka registreras av
rikskriminalens underättelsetjänst) 23 700 anmälda tillgripna eller förkomna
skjutvapen. Endast 25 procent har återfunnits.
Angående antalet insmugglade vapen är mörkertalet mycket stort. Antalet
anträffade och beslagtagna skjutvapen som inte går att spåra till någon
svensk vapeninnehavare ökar kraftigt, vilket starkt talar för att allt fler
skjutvapen smugglas in i landet. Vi kan inte acceptera en ökad inströmning
av illegala vapen över gränserna. Resurser måste anslås till tull och polis så
att kriminell vapenimport kan bekämpas.
Vapeninnehavarens
lämplighet
I Rikspolisstyrelsens författningssamling ges bland annat
följande allmänna råd beträffande de allmänna
lämplighetskraven: En förutsättning för tillstånd är att den
sökande gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och
laglydig. Brister sökanden i något av dessa avseenden bör
tillstånd inte meddelas. Vi anser att det är nödvändigt att
regelmässigt göra en kontroll i körkortsregistret för att få en
uppfattning om sökandens skötsamhet i
nykterhetshänseende. Den som har omhändertagits enligt
lagen om omhändertagande av berusade personer m m
(LOB) bör normalt inte ges tillstånd att inneha vapen förrän
två år förflutit från tiden från omhändertagandet.
I ett TV-program hösten 1998 hade redaktionen på Striptease samkört
Stockholms vapenregister med Socialstyrelsens patientregister över alla dem
som de senaste tio åren har vårdats för allvarliga psykiska sjukdomar. Syftet
var att ta reda på hur många psykiskt sjuka som har kvar sin vapenlicens.
Resultatet blev något uppseendeväckande! Om siffrorna från Stockholm
skulle översättas till hela Sverige så innebär en jämförelse att, med
reservation för undersökningsmaterialet, 1 500 depressivt störda personer,
500 paranoida, 2 000 psykotiska, 200 personer med personlighetsstörningar
samt 400 med diagnosen schizofreni innehar vapenlicens. Samma
undersökning visade att cirka 4 000 personer som vårdats för kronisk
alkoholism har legala vapen.
Experter som deltog i TV-programmet Striptease var alla överens om att
människor som har problem, psykiskt sjuka eller människor med grava
alkoholmissbruk, aldrig bör befatta sig med vapen.
Vapenförvaring
På polisens blankett för ansökan om tillstånd att inneha
skjutvapen eller förvärva ammunition finns det en fråga om
hur sökanden avser att förvara vapen och ammunition. Enligt
vapenlagen eller vapenförordningen finns det dock inget
krav på att denna fråga ska besvaras för att tillstånd ska
beviljas. Av 41 registerenheter som lämnat synpunkter på
förvaringsbestämmelserna anser 31 att förvaring i
säkerhetsskåp borde vara föreskrivit i lag från och med första
vapnet.
Huvuddelen av de skjutvapen som illegalt cirkulerar i Sverige har
åtkommits genom stölder hos privatpersoner. Från 1990 till 1997 kan man se
att merparten av alla stulna vapen försvunnit från bostäder eller fritidshus.
Enligt BRÅ:s beräkningar sker 48 procent av alla stölder av skjutvapen från
bostads- eller fritidshus. Vi anser i likhet med utredningen att det i
vapenlagen bör införas en bestämmelse om att skjutvapen alltid ska förvaras
i säkerhetsskåp.
Hemvärnet förfogar över 70 000 vapen varav endast 2 000 förvaras i
förråd. Driftvärnen förfogar över 15 000 vapen vilka förvaras på platser där
driftvärnet verkar. Övriga vapen finns på regementen eller i olika förråd. De
flesta förluster av militära vapen sker då enskilda befattningshavare har dem
i besittning eller i de militära mobiliseringsförråden. Det är därför angeläget
att säkerheten ses över i militära förråds- och skyddsanordningar i vilka
vapen förvaras.
Våldet allt grövre
Våldet i samhället har under senare år blivit allt grövre,
bland annat har ett antal brott förövats med användande av
skjutvapen. Vi anser att åtgärder mot olovligt innehav av
vapen är av central betydelse inom ramen för en bred
satsning mot våldet i samhället. Likaså måste överlåtelse av
skjutvapen till personer som saknar rätt att inneha sådana
och olagliga innehav av skjutvapen motverkas.
Att bära vapen har blivit en allt vanligare företeelse. En del bär vapen på
grund av rädsla och för att kunna skydda sig. Andra bär vapen enbart som en
statussymbol. Vi kan aldrig acceptera att våldet blir en del av vardagen, men
ambitionen att skydda sig mot våld får inte heller leda till att allt fler
samhällsmedborgare beväpnar sig.
Vapeninnehav i europeiskt
perspektiv
I Storbritannien är innehav av pistoler och revolvrar
förbjudet sedan våren 1998. Förbudet blev en naturlig och
nödvändig följd av massakern på 16 barn och en lärare i en
skola i Dunblane 1996. I Australien har myndigheterna
förstört 600 000 vapen sedan ett liknande vapenförbud
infördes efter massakern på 35 människor 1996 i Port Arthur
på Tasmanien. I Sverige minns alla den 10 juni 1994 och
dramat i Falun. Vapnet var en automatkarbin av typ ak 5 och
med 37 skott sköt den unga fänriken ner 7 personer (6
kvinnor och en man). Den 4 december vid Sturecompagniet i
Stockholm användes en automatkarbin och fyra människor
dödades och flera skadades.
Trots flera allvarliga händelser i Sverige har vapenlagen inte stramats upp.
De åtgärder vi här föreslagit är dock ett steg på vägen för att minska riskerna
med vapeninnehav.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av att förstärka lagstiftningen så att personer med grova
alkoholproblem samt personer med psykiska problem inte tillåts inneha
vapen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att förvaring av skjutvapen måste ske i säkerhetsskåp,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att säkerheten återigen ses över vad gäller militära förråds- och
skyddsanordningar,1
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att det i lag skall fastställas att skjutvapen som förvaras hemma
hos bl.a. hemvärnsmän skall förses med patronlägeslås, 1
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att tillföra mer resurser till polisen och tullväsendet för att
motverka inströmning av illegala vapen över landets gränser.

Stockholm den 25 oktober 1998
Ragnwi Marcelind (kd)
Rolf Åbjörnsson (kd)

Maria Larsson (kd)

Björn von der Esch (kd)

Kjell Eldensjö (kd)

Inger Strömbom (kd)

1Yrkandena 3 och 4 hänvisade till FöU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (10)