Värdering av utländska examina

Motion 2016/17:224 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur vi bättre kan ta till vara de kunskaper som hemvändande studenter och nyanlända införskaffat sig genom studier i andra länder och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra det enklare att få sin legitimation inom sin profession översatt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagens globaliserade värld är det många som väljer att studera utomlands. Detta är mycket positivt och utöver de kunskaper man får genom utbildning så får man även andra erfarenheter såsom erfarenheter av andra språk och kulturer. 

Dessvärre finns det också en del problem för dem som studerar i andra länder. Det finns många som efter en avslutad studie utomlands inte får sina examina värderade. Förra året blev jag kontaktad av en bekymrad pappa vars son hade tagit sin masterexamen i psykologi från ett universitet i Ungern. Socialstyrelsen hade nekat sonen möjlighet att göra ptp-praktik (enda möjligheten att arbeta som psykolog i Sverige är starta med denna praktik) i Sverige. Målsättningen hade varit att få utbildningen värderad. Pappan som skrev till mig sade att det kändes såsom Socialstyrelsen inte ansåg att utbildningen saknade värde. Däremot fanns det en möjlighet för sonen att få legitimation som psykolog i Sverige ifall han arbetade två år i Ungern som psykolog. Detta med samma utbildning i botten.

Jag motionerade om detta under förra riksmötet 2015/16 och fick enligt min åsikt ett ofullständigt svar från utbildningsutskottet som menade att det nuvarande regelverket var väl avvägt och avströk min motion.  Jag tycker det fortsatt finns ett behov av att det utreds hur vi bättre tar tillvara på kunskaper som en del har förskaffat sig från studier i andra länder men också bland de nyanlända som kommit till Sverige med ovärderliga kunskaper. Vi lever i en globaliserad värld där vi reser och bor runt om i världen och det finns alltför många i vårt land som har kompetenser som vi som land så väl behöver. Då måste det vara enklare att få sin legitimation inom sin profession översatt.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-29 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)