Värmlandsgränsen

Motion 1999/2000:Sk818 av Marie Engström (v)

av Marie Engström (v)
Bakgrund
I delar av Sverige är möjligheten till en effektiv
arbetsmarknad över gränsen mot Norge viktig. Sedan många
år har man i både Sverige och Norge strävat efter att
underlätta för medborgare att arbeta i det andra landet. Trots
det finns fortfarande krångel och informationsproblem. Det
är främst frågor inom skatte-, tull- och
socialförsäkringsområdet som vållar problem. Förutom långa
handläggningstider blir också behandlingen och
bedömningen av ärenden många gånger olika från gång till
gång. Det finns en lång rad exempel på hur människor
slussats runt till olika myndigheter. Detta skapar irritation
och försvårar för den enskilde arbetstagaren.
Det som beskrivits bekräftas i en undersökning som gjorts på uppdrag av
länsarbetsnämnden i Värmland och den norska motsvarigheten i Hedmarks
fylke. I undersökningen har man ställt frågor till arbetsförmedlingar på båda
sidor gränsen och till arbetstagare, främst svenskar som arbetar i Norge.
Förslag
Jag föreslår att den regionalpolitiska utredningen får i
uppdrag att se över den gränsproblematik som kan uppstå
enligt beskrivning ovan. Det kan t ex gälla möjligheterna att
effektivisera tillhandahållandet av skattekort och
personnummer, möjligheten att förbättra skyddet vid
sjukdom, se över regelverket för användandet av bil i det
andra landet eller hur information kring arbete i annat land
kan förbättras. Vad som ovan anförts bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen begär att regeringen uppdrar åt den regionalpolitiska
utredningen att utreda gränsproblematiken.

Stockholm den 30 september 1999
Marie Engström (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (2)