Värna skyddsrummens kvalitet

Motion 2018/19:1171 av Per-Arne Håkansson (S)

av Per-Arne Håkansson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda frågan om hur Sveriges skyddsrum håller den av staten fastställda skyddskvaliteten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns det ca 65000 skyddsrum varav de flesta inte har den skyddsförmåga som staten avsett.

Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att förvalta och vårda dessa skyddsrum. Fastighetsägaren har skyldighet att kontrollera att skyddsrummet uppfyller statens krav på kvalitet och säkerhet. Tyvärr fungerar inte dagens underhållssystem. Det råder allvarliga brister, vilket försämrar eller omöjliggör skyddsrummets användning vid en eventuell kris.

Tidigare generationers stora investeringar i syfte att skydda Sveriges civilbefolkning får inte hamna i skymundan.

MSB har uppdraget att genom kontroller se till så att beståndet av skyddsrum vårdas och underhålls så att skyddsförmågan bibehålls. Idag genomförs ungefär 2000 kontroller av skyddsrum om året vilket innebär att det sker en kontroll vart 30:e år. Det är en betydande förbättring jämfört med tidigare då endast ca 1000 kontroller genom­fördes. För att hålla våra skyddsrum i ett säkert och godtagbart skick behöver inspek­tioner genomföras vart 10:e år i enlighet med vad som angetts i förarbetet till lagen (2006:545) om skyddsrum. Det innebär att ca 6000 inspektioner borde genomföras varje år.

Att skydda vår civilbefolkning är en central uppgift för staten i ett krisläge. Civil­försvaret, inklusive frågor om befolkningsskydd och därmed skyddsrum, utgör en väsentlig del i vår förmåga att stå emot hot och angrepp i ett tänkt krisläge. Skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningens liv och är ett fysiskt skydd i krig och liknande händelser.

För att upprätthålla skyddsrummens skick och förmåga att skydda civilbefolkningen mot olika typer av angrepp måste underhållet förbättras så att statens krav på skydds­rummens kvalitet upprätthålls. En utredare skulle kunna ge förslag till åtgärder för hur skyddsrummens underhåll förbättras. I uppdraget kan t.ex. ingå frågan om att ta ut en speciell skyddsrumsavgift av fastighetsägarna. Liknande avgifter tas ut vid andra inspektioner, t.ex. livsmedelskontroll.

Med tanke på den nya hotbild som uppstått i vår omvärld är det angeläget att inte bara det militära försvaret rustas upp, utan det bör också gälla civilförsvaret. Skydds­rummen utgör en viktig del av vårt civilförsvar. Det är därför mycket viktigt att våra skyddsrum fungerar som staten avsett till civilbefolkningens skydd.

Per-Arne Håkansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)