Värnpliktsutbildningen

Motion 1997/98:Ub416 av Majléne Westerlund Panke (s)

av Majléne Westerlund Panke (s)

Vårt försvar har under åren anpassats till det politiska läget och de därav bedömda hotbilderna. Vårt försvar har minskats betydligt. Även utbildningstiderna för de värnpliktiga har effektiviserats och därmed kunnat minskas. Dessutom har antalet som utbildats blivit färre. Knappt hälften av en åldersklass tas i anspråk. Dessutom är andelen av de grundutbildade som krigsplacerats bara 64 % för försvarsmakten totalt under åren 1990–96.

Kraven på utbildning och hög kompetens hos den enskilde individen ökar idag mycket kraftigt. Flera ser den militära utbildningen som ett s.k. förlorat år, där de som inte tagits ut till värnpliktstjänstgöring anses som gynnade, då dessa kan gå direkt till utbildning för sitt civila yrke.

Samtidigt får de som deltar i värnpliktsutbildningen ofta en exempelvis avancerad teknisk utbildning, vilken borde kunna skapa fördelar vid kommande studier och yrkesliv.

Det borde därför vara möjligt att utveckla ett system för att bättre än idag kunna tillgodoräkna sig de kunskaper och den kompetens som man erhållit under värnpliktsutbildningen vid ansökan till olika studievägar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheten att tillgodoräkna sig innehållet i sin värnpliktsutbildning vid ansökan till olika studievägar.

Stockholm den 3 oktober 1997

Majléne Westerlund Panke (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)